Czas na sprawozdanie roczne!

Czas na sprawozdanie roczne!
Data2022-02-08

Dopiero rozpoczął się 2022 rok, a już mamy luty. Styczeń upłynął niespodziewanie szybko.

Biorąc pod uwagę, że luty jest jeszcze krótszy, warto pamiętać o złożeniu rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Zwłaszcza, że obowiązuje nas nieprzekraczalny termin 15 marca 2022 roku. Przyjrzyjmy się raz jeszcze, kto, jak i kiedy powinien złożyć takie sprawozdanie. 

Kto powinien złożyć roczne sprawozdanie? 

Jak wynika z obowiązującego w Polsce prawa, istnieją trzy grupy podmiotów, które mają obowiązek składania co roku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Pierwszą grupę stanowią wytwórcy odpadów, którzy są zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Druga grupa, zobowiązana do składania sprawozdania, to podmioty prowadzące działalność, która polega na gospodarowaniu odpadami, pod warunkiem, że podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów lub ich przetwarzania. I wreszcie trzecia grupa – w tym przypadku mamy do czynienia z tymi podmiotami, które prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji, która zatwierdza instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

Kiedy i jak należy złożyć roczne sprawozdanie? 

Takie coroczne sprawozdanie może zostać przez dany podmiot złożone elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO (czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Jak już zostało wspomniane. terminem nieprzekraczalnym jest 15 marca następnego roku – oznacza to, że do 15.03.2022 roku konieczne jest złożenie sprawozdań, dotyczących roku kalendarzowego 2021. Inny termin obowiązuje te podmioty, które kończą prowadzenie działalności – wówczas przedsiębiorstwo takie zobowiązane jest do złożenia sprawozdania w terminie do 7 dni od daty zakończenia działalności. 

Sprawozdanie roczne składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Urząd Marszałkowski przyjmuje złożone przez podmiot sprawozdanie, a następnie sprawdza, czy zostało ono złożone w terminie oraz zawiera wymagane dane, identyfikujące dane przedsiębiorstwo. Co więcej, urząd bada także, czy informacje zawarte przez przedsiębiorcę w złożonym sprawozdaniu są poprawnema na to czas do 30 września. W przypadku, gdy urząd dopatrzy się uchybień w jakimkolwiek zakresie, wystawiane jest wezwanie do korekty rocznego sprawozdania, a zainteresowany podmiot ma maksymalnie 14 dni na przekazanie do urzędu korekty sprawozdania, licząc od dnia otrzymania wezwania. 

W jaki sposób EMKA S.A. może Ci pomóc? 

Po raz kolejny – wychodząc naprzeciw naszym klientom – jako EMKA S.A. udostępniamy możliwość skorzystania z dodatkowej, płatnej usługi automatycznego generowania sprawozdań rocznych. W przypadku tych naszych klientów, którzy zintegrowali swoje konto w systemie EMKA z kontem w BDO, możliwe jest wygenerowania sprawozdania bezpośrednio w ich koncie rejestru BDO. Ci klienci natomiast, którzy nie są zintegrowani, mogą otrzymać zestawienie w formie pliku PDF. W obu przypadkach koszt oferowanej przez nas usługi to 50 zł netto – wydatek ten jednak jest dla klienta nie tyle kosztem, co swoistą inwestycją. Dzięki temu, że generowanie rocznego sprawozdania jest po naszej stronie, ograniczają Państwo czas, który trzeba poświęcić na ten obowiązek do absolutnego minimum. Pozostaje jedynie przeznaczyć kilka minut na wysłanie do Urzędu gotowego sprawozdania, wygenerowane w BDO, logując się do rejestru BDO bądź przepisanie informacji z otrzymanego od nas pliku PDF do swojego sprawozdania w rejestrze BDO. 

 

Aby zamówić usługę wygenerowania przez nas sprawozdania rocznego, wystarczy wypełnić formularz pod tym linkiem.