Unieszkodliwianie odpadów szpitalnych

Gospodarowanie niebezpiecznymi substancjami wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawa, ministerialnych rozporządzeń i różnego typu regulacji. Firma EMKA S. A. zapewnia kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji zakaźnych i niezakaźnych materiałów pochodzących z działalności szeroko rozumianych placówek ochrony zdrowia. Zajmujemy się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i preparatów wytwarzanych w szpitalach, wśród których można wymienić m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, chemikalia czy różnego typu leki.

Utylizacja odpadów medycznych ze szpitali odbywa się w naszym zakładzie niezwłocznie po ich pobraniu z wskazanego miejsca. Odbiór i transport specjalistycznym, przystosowanym do tego typu działalności pojazdem, odbywa się w wyznaczone harmonogramem dni tygodnia.

Listę wytwarzanych w placówkach leczniczych niebezpiecznych materiałów wraz z ich kodami zamieszczamy poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów szpitalnych

18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  czyli np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej-  zanieczyszczone naczynia,  opatrunki,  gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie.

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  czyli  są to np. systemy infuzyjne,  noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta,

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 czyli odpady niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia,   odzież jednorazowego użytku, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, artykuły jednorazowego użytku)

18 01 06* – Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych,

18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, powstają, jako odpady w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu odpowiednich leków (np. onkologia), w aptekach, w gabinetach lekarskich i laboratoriach; są to np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami,

18 01 82 – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

09 01 01* –  Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 04* –  Roztwory utrwalaczy

15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Sposób pakowania odpadów

Odpady medyczne  o kodach  18 01 03; 18 01 04,  z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08, , z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednią etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, zawartość, adres miejsca magazynowania oraz datę rozpoczęcia magazynowania.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym


Odpady szpitalne

Każdy podmiot prowadzący działalność medyczną i leczniczą generuje odpady niebezpieczne. Szpitale zobowiązane są do ich selektywnej zbiórki, a następnie organizacji transportu do miejsca, w którym zostanie przeprowadzona utylizacja. Odpady szpitalne muszą być odpowiednio zabezpieczone, ponieważ są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. O ile segregowanie śmieci należy do pracowników szpitala, o tyle przewóz i neutralizacja odpadów to zadania przeznaczone dla profesjonalnej firmy. Rzetelny wykonawca zadba o dostarczenie odpowiednich pojemników, odbiór, wywóz i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów, substancji i narzędzi.

Jak segregować i przygotować do transportu odpady szpitalne?

Odpady szpitalne dzielą się na zakaźne, inne niż zakaźne, ale niebezpieczne oraz pozostałe. Do pierwszej kategorii zalicza się najbardziej niebezpieczne, które mogą powodować choroby zakaźne u ludzi lub innych organizmów żywych, a dokładnie: krew, organy, mikroorganizmy chorobotwórcze, czy pozostałości z żywienia pacjentów. Mają one być umieszczane w czerwonych workach lub pojemnikach. Drugą kategorią są substancje niebezpieczne, które mogą wywoływać choroby lub prowadzić do skażenia środowiska (chemikalia i leki), a do ich gromadzenia służą żółte pojemniki. Trzecia grupa (umieszczana w worku innym niż czerwony i żółty) to:

  • ubrania jednorazowe,
  • pieluchy.

Obowiązki szpitali w zakresie gospodarki odpadami medycznymi obejmują także prawidłowe oznaczenie worków za pomocą specjalnych etykiet, zawierających kod, siedzibę wytwórcy oraz datę zamknięcia pojemnika i dane osoby go zamykającej.

Niebezpieczne odpady szpitalne – utylizacja

W określonym w przepisach maksymalnym czasie należy zorganizować wywóz odpadów, a następnie bezzwłoczne ich unieszkodliwienie. Termiczne przekształcanie odpadów aptecznych, szpitalnych i laboratoryjnych odbywa się przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Unieszkodliwienie odpadów medycznych odbywa się w specjalistycznych instalacjach..

Transport i utylizacja odpadów szpitalnych – komu je zlecić?

Obowiązki szpitali w zakresie gospodarki odpadami medycznymi są regulowane przez ustawy i rozporządzenia. Osoby odpowiedzialne za konkretne działania są zobowiązane do znajomości aktualnych regulacji. Wywóz odpadów i kasacja narzędzi chirurgicznych wymagają spełnienia określonych wymogów i przeprowadzenia często skomplikowanego procesu logistycznego. Chcąc uniknąć kar finansowych, a także zaoszczędzić czas, warto podjąć współpracę z rzetelnym partnerem.

EMKA S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która doradza, jak odpowiedzialnie gromadzić odpady szpitalne, udostępnia niezbędne środki, organizuje transport, utylizuje oraz prowadzi ewidencję i generuje raporty. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów i warunków współpracy!