Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Jednym z aspektów naszej szerokiej działalności jest odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych pochodzących z gabinetów, klinik, przychodni czy lecznic. Odpady weterynaryjne niebezpieczne lub zakaźne substancje powstające w trakcie każdego badania – niezależnie od tego, czy mowa jest o leczeniu psów i kotów, czy też o diagnostyce większych przedstawicieli tego gatunku – powinny podlegać profesjonalnej i zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi utylizacji.

Działająca na rynku od kilkunastu lat firma EMKA S. A. świadczy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych różnego typu, w tym chemikaliów, leków cytotoksycznych i cytostatycznych czy narzędzi chirurgicznych i zabiegowych. Zgodnie z ustalonym z Klientem harmonogramem zapewnimy odbiór i transport odpadów weterynaryjnych.
Naszymi klientami najczęściej są placówki, kliniki, przychodnie, gabinety weterynaryjne i lecznice dla zwierząt.

Dokładne informacje o wszystkich typach substancji czy przedmiotów zakaźnych, niebezpiecznych i pozostałych, których unieszkodliwianiem się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług utylizacyjnych świadczonych przez firmę EKOEMKA SA.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów weterynaryjnych

18 02 02* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej, np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji/zabiegów (obłożenia,  bandaże, gaziki, ), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe zanieczyszczone materiałem skażonym, zanieczyszczone strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek,

18 02 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) np.:noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, dłuta, pilniki

18 02 03 – Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 są to odpady  niezakaźne takie jak– narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych,  , strzykawki (bez igieł), odzież jednorazowego użytku ,maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, artykuły jednorazowego użytku)

18 02 05*– Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  – np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych

18 02 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 tj. niezawierające substancji niebezpiecznych, np. przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 02 07*– Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami

18 02 08 – Leki inne niż wymienione w 18 02 07 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Sposób pakowania odpadów

Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia

Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym


Odpady weterynaryjne

Każdy gabinet weterynaryjny ma obowiązki dotyczące właściwej segregacji niebezpiecznych odpadów, które dzielą się na zakaźne, niebezpieczne inne niż zakaźne oraz pozostałe. Mają one specyficzne właściwości, które mogą wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Dlatego obowiązki gabinetów weterynaryjnych w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi są regulowane przez ustawy i rozporządzenia. Według przepisów po stronie podmiotów prowadzących działalność leczniczą i medyczną leży:

  • prawidłowa segregacja,
  • wywóz,
  • utylizacja odpadów weterynaryjnych.

Dodatkowym obowiązkiem jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji, ewidencjonowanie i raportowanie podejmowanych działań.

Jak prawidłowo segregować i oznaczać odpady weterynaryjne?

Selektywna zbiórka powinna odbywać się w miejscu wytwarzania odpadów, a następnie konieczne jest ich gromadzenie w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Zakaźne odpady weterynaryjne umieszcza się w czerwonym worku. Zalicza się do nich najbardziej niebezpieczne substancje, tj. krew, organy, mikroorganizmy chorobotwórcze. Drugą grupą są substancje, które mogą wywoływać choroby niezakaźne lub prowadzić do skażenia środowiska (powinny trafić do żółtego worka). Pozostałe odpady (narzędzia, odzież jednorazową, opatrunki) należy umieścić w pojemnikach w kolorze innym niż wymienione wyżej.

Wszystkie odpady weterynaryjne mają przypisane kody, według których powinny być segregowane. Nieuszkodzone, szczelnie zamknięte i prawidłowo oznaczone worki mają być gromadzone w czystym i zadaszonym pomieszczeniu. Etykieta umieszczona w widocznym miejscu ma zawierać kod, adres siedziby wytwórcy oraz datę i dane osoby, która zamknęła pojemnik. Odbiór i transport odpadów medycznych i weterynaryjnych wymaga także sporządzenia dokumentacji potwierdzającej, że procedura odbyła się zgodnie z prawem.

Komu zlecić wywóz odpadów weterynaryjnych?

Transport odpadów weterynaryjnych odbywa się odpowiednio przystosowanymi pojazdami, obsługiwanymi przez wykwalifikowane osoby, które przestrzegają standardów bezpieczeństwa. Firma oferująca odbiór odpadów weterynaryjnych powinna posiadać niezbędne zezwolenia wymagane do świadczenia usług wywozu, a także unieszkodliwiania, które jest kolejnym etapem postępowania.

Neutralizacja odpadów niebezpiecznych odbywa się w wyspecjalizowanym zakładzie przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Uprzednia segregacja i prawidłowe oznaczenie ułatwia dobór optymalnej utylizacji. Konieczne jest termiczne przekształcanie tego rodzaju odpadów. Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych ma na celu usunięcie zagrożenia ze strony szkodliwych substancji.

Współpraca z rzetelną firmą jest gwarancją bezpieczeństwa technologicznego i prawnego. EMKA S.A. to lojalny partner, który odbiera, transportuje i utylizuje odpady weterynaryjne w odpowiednio przygotowanych warunkach. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę współpracy i harmonogram dostosowany do potrzeb – zachęcamy do kontaktu!