Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Jednym z aspektów naszej szerokiej działalności jest odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych pochodzących z gabinetów, klinik, przychodni czy lecznic dla zwierząt. Niebezpieczne lub zakaźne substancje powstające w trakcie każdego badania – niezależnie od tego, czy mowa jest o leczeniu psów i kotów, czy też o diagnostyce większych przedstawicieli tego gatunku – powinny podlegać profesjonalnej i zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi utylizacji.

Działająca na rynku od kilkunastu lat firma EMKA S. A. świadczy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych różnego typu, w tym chemikaliów, leków cytotoksycznych i cytostatycznych czy narzędzi chirurgicznych i zabiegowych. Zgodnie z ustalonym z Klientem harmonogramem zapewnimy odbiór i transport wskazanych preparatów. Dokładne informacje o wszystkich typach substancji czy przedmiotów zakaźnych, niebezpiecznych i pozostałych, których unieszkodliwianiem się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów weterynaryjnych

18 02 02* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej, np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji/zabiegów (obłożenia,  bandaże, gaziki, ), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe zanieczyszczone materiałem skażonym, zanieczyszczone strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek,

18 02 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) np.:noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, dłuta, pilniki

18 02 03 – Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 są to odpady  niezakaźne takie jak– narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych,  , strzykawki (bez igieł), odzież jednorazowego użytku ,maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, artykuły jednorazowego użytku)

18 02 05*– Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  – np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych

18 02 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 tj. niezawierające substancji niebezpiecznych, np. przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 02 07*– Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami

18 02 08 – Leki inne niż wymienione w 18 02 07 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Sposób pakowania odpadów

Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia

Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

 

Pobierz etykiety do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Zamów naklejane etykiety w naszym sklepie internetowym