Unieszkodliwianie odpadów medycznych z aptek

Placówka sprzedająca leki i farmaceutyki jest zobowiązana do unieszkodliwiania wszelkich chemikaliów, które powstają w czasie produkcji preparatów leczniczych. Odpowiednia utylizacja odpadów medycznych z aptek dotyczy także przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu środków farmakologicznych. Niewłaściwe przechowywanie, odbiór, transport bądź unieszkodliwianie tego typu substancji może spowodować groźne zanieczyszczenie środowisk oraz stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi.

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję współpracy dla aptek z całego kraju. Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych najczęściej wytwarzanych w tego typu placówkach ochrony zdrowia, takich jak: leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane, inne leki. Zapewniamy profesjonalne i terminowe usługi wywozu i unieszkodliwiania.

Więcej informacji o różnych typach niebezpiecznych farmaceutyków oraz dozwolonych sposobach ich przechowywania udostępniamy poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów w aptekach

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe

20 01 31* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane
20 01 32   – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 selektywnie zbierane

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

 

Pobierz etykiety do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Zamów naklejane etykiety w naszym sklepie internetowym