Unieszkodliwianie odpadów medycznych z aptek

Placówka sprzedająca leki i farmaceutyki jest zobowiązana do unieszkodliwiania wszelkich chemikaliów, które powstają w czasie produkcji preparatów leczniczych. Odpowiednia utylizacja odpadów medycznych z aptek dotyczy także przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu środków farmakologicznych. Niewłaściwe przechowywanie, odbiór, transport bądź unieszkodliwianie tego typu substancji może spowodować groźne zanieczyszczenie środowisk oraz stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi.

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję współpracy dla aptek z całego kraju. Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych najczęściej wytwarzanych w tego typu placówkach ochrony zdrowia. W oferowanych usługach zawiera się m.in. utylizacja leków takich jak: leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane, inne leki. Zapewniamy profesjonalne i terminowe usługi wywozu i unieszkodliwiania.

Każda placówka zajmująca się sprzedażą leków i farmaceutyków zobowiązana jest do prawidłowego postępowania z generowanymi odpadami. Nie każdy jednak ma świadomość, jak powinna przebiegać utylizacja leków w aptece.

Obowiązkowej prawidłowej segregacji i neutralizacji podlegają chemikalia powstające w czasie produkcji preparatów leczniczych. Obowiązkowa jest także utylizacja leków przeterminowanych oraz środków farmakologicznych wycofanych z obrotu. O ile gromadzenie i przechowywanie ich leży w gestii przedsiębiorcy, o tyle odbiór odpadów medycznych warto zlecić profesjonalnej firmie zewnętrznej, która następnie zajmie się ich unieszkodliwianiem.

Obowiązki aptek w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi

Odpady z aptek muszą być odpowiednio segregowane i przechowywane we właściwych warunkach, a następnie przewożone przez uprawnione do tego osoby i neutralizowane w przystosowanych zakładach poprzez termiczne przekształcanie. Przepisy prawa dokładnie określają, jak powinien przebiegać każdy z wymienionych wyżej etapów, dlatego niezbędna jest ich znajomość. Prawidłowe unieszkodliwianie odpadów ma znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, a niewłaściwe gromadzenie, magazynowanie lub neutralizowanie może prowadzić do poważnych skutków.

Apteki są zobowiązane do złożenia deklaracji dotyczących wytwarzanych odpadów medycznych oraz sposobów gospodarowania nimi jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Ewidencjonowanie i utylizacja to nie wszystkie obowiązki. Przygotowuje się także coroczne sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece i dostarcza je do wydziału ochrony środowiska marszałka województwa do 15 marca za poprzedni rok.

Choć utylizacja odpadów to obowiązek aptek, to placówki te podejmują współpracę z firmami posiadającymi odpowiednie zaplecze. To do profesjonalistów należy odbiór i przewóz odpadów do miejsca, w którym zostają one unieszkodliwione.

Odbieramy i neutralizujemy niebezpieczne odpady z aptek

EMKA S.A. to firma, która kompleksowo wspiera apteki w zakresie gospodarki odpadami. W zakresie naszych działań leży odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych. Właściwe postępowanie na każdym etapie ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Oferujemy także wsparcie w zakresie prowadzenia BDO, tworzenia sprawozdań i generowania raportów. Czuwamy nad przebiegiem każdego procesu, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i mogli zająć się prowadzeniem własnej działalności bez obaw o jakiekolwiek nieprawidłowości.

Współpraca z naszym przedsiębiorstwem jest gwarancją indywidualnego podejścia i dopasowania oferty do Państwa wymagań. Wywóz i neutralizacja odpadów to zadania, którymi zajmujemy się od wielu lat – mamy doświadczenie i dysponujemy aktualną wiedzą, by móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy terminową realizację zleceń i profesjonalne wsparcie w razie wątpliwości. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

Więcej informacji o różnych typach niebezpiecznych farmaceutyków oraz dozwolonych sposobach ich przechowywania udostępniamy poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów w aptekach

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe

20 01 31* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane
20 01 32   – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 selektywnie zbierane

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym