Doradca ADR

Opis usługi „Doradca ADR”

Od dnia 1 stycznia 2023 r. podmiot, którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych do przewozu, powinien mieć wyznaczonego doradcę ADR. Za brak wyznaczenia doradcy ADR grozi kara 5000 zł.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR, określanego również jako doradca DGSA (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser) do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym powstał w 2019 roku na podstawie przepisu 1.8.3.1 międzynarodowej Umowy ADR. 1 stycznia 2023 roku zakończył się okres przejściowy, w którym nadawca nie był zobowiązany do wyznaczania Doradcy ADR.

Realizując swoje zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, świadcząc różnego rodzaju usługi medyczne oraz przeprowadzając specjalistyczne zabiegi, generujecie Państwo określone odpady medyczne lub weterynaryjne. Część z tych odpadów jest zakwalifikowana jako odpady niebezpieczne. Są to odpady o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07*. Transport tego rodzaju odpadów regulują przepisy Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

Oprócz wyznaczenia uprawnionego Doradcy ADR uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, w tym również nadawca, jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok, w terminie do dnia 28 lutego. Brak złożenia takiego sprawozdania zagrożone jest karą do 5000 zł.

Nadawca towarów niebezpiecznych powinien także przeszkolić pracowników, którzy klasyfikują, oznaczają, pakują, wystawiają dokumenty przewozowe i nadają niebezpieczne towary, w tym odpady niebezpieczne medyczne bądź weterynaryjne do transportu drogowego. Za brak przeszkolenia pracowników grozi kara do 2000 zł. Szkolenia te należy powtarzać co dwa lata.

Dla kogo?

Obowiązek wyznaczenia Dorady ADR dotyczy każdego nadawcy towarów niebezpiecznych. Nadawcą nazywamy każde przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu.

Każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Podsumowując, obowiązek wyznaczenia przez nadawców doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, który został wprowadzony cztery lata temu wraz z nowelizacją Umowy ADR ( Umowa ulega zmianom co dwa lata w latach nieparzystych) , tj. w dniu 1 stycznia 2019 r., na podstawie przepisu 1.8.3.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) pozostaje na dzień dzisiejszy aktualny.

Wyłączenia od obowiązku posiadania doradcy ADR

Zapisy Ustawy, które wyłączają nadawcę spod przepisów ADR z obowiązku wyznaczenia doradcy z zastosowaniem przepisu Umowy ADR 1.1.3.6 odnoszą się do sposobu przewozu jakim jest przewóz w sztukach przesyłek.
W przypadku Klientów firmy EMKA wszystkie odpady przyjmowane są i transportowane na zasadach przewozu luzem, gdzie nie mają zastosowania żadne wyłączenia spod przepisów ADR, co za tym idzie każda ilość przyjęta do przewozu obliguje do otwarcia tablic barwy pomarańczowej i przewóz na warunkach ogólnych ADR.

W związku z tym informacje, które przekazuje Spółka EMKA są podparte aktualnym stanem prawnym i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji od właściwej władzy, która określiłaby limity dla wszystkich sposobów przewozu towarów niebezpiecznych.

Cyt. 1.8.3.2. Umowy ADR

„Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania

wobec przedsiębiorstw:

(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które

nie są większe od podanych w 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5,

Natomiast Ustawa  o przewozie towarów niebezpiecznych w art. 15.  ust. 2. w rzeczy samej  zawiera informacje, że: „z obowiązku wyznaczenia doradcy zwolnieni są uczestnicy wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN”.

Niemniej wyjaśniamy, że ilości mniejsze niż określone w ADR, czyli: podane w 1.1.3.6 ( tu przywołane 333 kg), 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5 Umowy ADR odnoszą się do przewozu w sztukach przesyłek a nie do przewozu luzem.

Skorzystanie z naszej usługi daje szereg korzyści

Pakiet szkoleń składa się z następujących elementów:

Ponadto w przypadku odpadów niebezpiecznych warto korzystać z Doradcy ADR, który ma również wiedze w zakresie ustawy o odpadach oraz aktów prawnych związanych z ochroną środowiska. Oczywiście, jak już wspomniane było powyżej, wyznaczenie Doradcy ADR jest obowiązkowe z mocy prawa,

Koszt usługi

Usługa „Doradca ADR” kosztuje 40 zł miesięcznie za każde miejsce prowadzenia działalności

Jakie kary wiążą się niewyznaczeniem Doradcy ADR?

Zgodnie z pkt 6.2 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, niewyznaczenie doradcy przez nadawcę, stanowi naruszenie warunków transportu drogowego towarów niebezpiecznych i podlega karze pieniężnej, w wysokości 5000 zł.

Dodatkowo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, za poprzedni rok, w terminie do dnia 28 lutego. Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, ale także innych uczestników  wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców. Kary za niezłożenie sprawozdania również są dosyć dotkliwe. Gdy przedsiębiorca spóźni się do 14 dni kara wynosi 200 zł. Od 14 dni do 3 miesięcy 2000 zł. Powyżej 3 miesięcy jest to już 5000 zł.

Kary za brak przeszkolenia pracowników również są dotkliwe, ponieważ wynoszą 2000 zł.