Unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych

Wiele z medycznych odpadów  zakaźnych i niezakaźnych jest wytwarzanych w laboratoriach. Zaliczają się do nich między innymi chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów, substancje zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Ich odbiór, transport i unieszkodliwienie powinno się zatem odbywać w odpowiednich, gwarantujących bezpieczeństwo – tak pracowników, jak i postronnych osób – warunkach .

Firma EMKA S. A. istnieje na rynku od 2000 roku. Z upływem lat zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu zaufało nam tak wielu Klientów w całej Polsce. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu odbioru , transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z laboratoriów wymienionych powyżej oraz szeregu innych preparatów czy narzędzi, używanych w trakcie badań i doświadczeń naukowych

Najważniejsze informacje o wytwarzanych prze tego typu instytucje niebezpiecznych substancjach i sposobach ich przechowywania są dostępne poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów laboratoryjnych

18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  czyli np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej-  zanieczyszczone naczynia,  opatrunki,  gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie.

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 np.: odzież jednorazowego użytku,

18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych

18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08

 09 01 01* –  Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 04* –  Roztwory utrwalaczy

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Sposób pakowania odpadów

Odpady medyczne  o kodach  18 01 03; 18 01 04,  z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08* , z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednią etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, zawartość, adres miejsca magazynowania oraz datę rozpoczęcia magazynowania.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym


Odpady laboratoryjne

Odpowiedzialna gospodarka odpadami w laboratorium rozpoczyna się już w momencie ich selektywnej zbiórki. Odpady laboratoryjne należy gromadzić według ściśle określonych zasad, a następnie je zabezpieczać, transportować i utylizować. Odpady zakaźne i niezakaźne należy przechowywać w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu. Odbiór przeterminowanych i zużytych substancji powinien prowadzić doświadczony i rzetelny partner, który zadba o sprawną obsługę i terminową realizację, a także bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób uczestniczących w procesie. Kolejnym krokiem jest utylizacja chemikaliów, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Obowiązki laboratoriów w zakresie gospodarki odpadami medycznymi są regulowane przepisami prawa, a podmioty są zobowiązane do ich przestrzegania.

Na czym polega gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych?

W laboratoriach wytwarzane są odpady zakaźne i niezakaźne, które mogą stwarzać ryzyko dla ludzi, żywych organizmów i środowiska. Zalicza się do nich m.in. chemikalia, różne grupy leków, roztwory, odczynniki, substancje zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Lista substancji jest długa, a właściwe gospodarowanie odpadami laboratoryjnymi leży po stronie podmiotu, który je generuje. Odpady w laboratorium chemicznym muszą być posegregowane według kategorii i umieszczane w odpowiednich pojemnikach lub odpornych workach:

  • w kolorze czerwonym – odpady zakaźne,
  • w kolorze żółtym – odpady niebezpieczne inne niż zakaźne,
  • w kolorze innym niż żółty i czerwony – odpady pozostałe.

Wszystkie odpady chemiczne w laboratorium muszą być przechowywane w przygotowanym pomieszczeniu (czystym, zadaszonym), a następnie w określonym czasie wywiezione do miejsca, w którym nastąpi utylizacja odpadów medycznych i substancji chemicznych.

Jak zorganizować transportów odpadów laboratoryjnych?

Wywóz odpadów z laboratorium powinien odbywać się za pomocą pojazdów dostosowanych do przewozu substancji niebezpiecznych. Obsługę warto powierzyć wykwalifikowanym specjalistom, którzy będą przestrzegać standardów bezpieczeństwa. Przewóz odpadów powinna wykonywać firma, która posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu. Nasza oferta obejmuje także legalną neutralizację odpadów. Prowadzimy ich termiczne przekształcanie zapewniając wysoką jakość i bezpieczeństwo. Zużyte i przeterminowane chemikalia, zlewki, mieszaniny laboratoryjne, wszystkie rodzaje odczynników i inne odpady specjalne odbieramy z laboratoriów, a następnie bezpiecznie przewozimy i utylizujemy. Dodatkowo prowadzimy całą niezbędną dokumentację, a nasi klienci oszczędzają swój czas.

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty EMKA S.A. – to lojalny partner, który gwarantuje szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów z niebezpiecznymi substancjami. Odbieramy i wywozimy odpady laboratoryjne oraz ponosimy odpowiedzialność za ich unieszkodliwianie. Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy indywidualną ofertę i ustalimy warunki współpracy!