Kody odpadów medycznych i weterynaryjnych

Grupy odpadów medycznych:

 

Rodzaje odpadów medycznych

18 01 02*           Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*           Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82)

18 01 80*           Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 82*           Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

* Te odpady niebezpieczne zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

 

18 01 06**         Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 08**         Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 10**         Odpady amalgamatu dentystycznego

** Te odpady niebezpieczne zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, albo mogą być źródłem skażenia środowiska.

 

18 01 01             Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 04             Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 07             Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 09             Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 81             Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

 

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych mieści się w zakresie działalności firmy EMKA. Wszystkie z odpadów medycznych i weterynaryjnych mają przypisane kody, który klasyfikują je ze względu na miejsce ich powstawania.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, odpadów medycznych oraz odpadów szpitalnych i odpadów laboratoryjnych zamieszczamy dodatkowo w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o sposobie i czasie ich przechowywania. Zapraszamy do lektury.