Odpady medyczne i weterynaryjne – słownik pojęć

Głównym aspektem działalności firmy EMKA jest świadczenie usług z zakresu unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadów zakaźnych. Dysponując odpowiednim zapleczem logistycznym, zajmujemy się  transportem odpadów weterynaryjnych i medycznych na terenie prawie całego kraju.

Poniżej wyjaśniamy Państwu najważniejsze pojęcia z zakresu gospodarki odpadami medycznymi. Dzięki lekturze naszego słownika dowiedzą się Państwo, co powinniśmy uznawać za odpady medyczne i odpady weterynaryjne oraz jakie odpady kwalifikują się do grupy odpadów niebezpiecznych lub odpadów zakaźnych.

Odpady niebezpieczne, zakaźne – podstawowe pojęcia:

Odpady niebezpieczne – odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady zakaźne – zarówno odpady medyczne jak i weterynaryjne mogą wykazywać właściwości zakaźne (H9 wg ustawy o odpadach) – są to odpady zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów.

Odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Wytwórca odpadów – zgodnie z Ustawą o odpadach wytwórcę odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21.) tak więc lekarz prowadzący praktykę lekarską, właściciel kliniki, gabinetu weterynaryjnego, kosmetyczka wytwarza odpady medyczne, w tym odpady niebezpieczne .

Posiadacz odpadów – każdy kto, faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości  zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

Zbieranie odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.).

Magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.