Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Od wielu lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów medycznych, współpracując w tym zakresie z gabinetami, klinikami i przychodniami lekarskimi w różnych częściach Polski. Dostarczamy odpowiednie pojemniki na nieczystości – zarówno te zakaźne, jak i niezakaźne – zajmujemy się ich odbiorem i transportem wg ustalonego w trakcie podpisywania umowy harmonogramu, a następnie profesjonalnym unieszkodliwianiem. W zakresie naszej działalności mieści się utylizacja chemikaliów, leków cytotoksycznych i cytostatycznych, narzędzi zabiegowych oraz szeregu innych zakaźnych i niezakaźnych farmaceutyków. Odbiór, transport i utylizacja tego typu niebezpiecznych substancji została szczegółowo opisana w rozporządzaniu Ministra Zdrowia – zapewniamy, że przestrzegamy wszystkich norm prawnych, dlatego możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług.

Szczegółowe informacje o rodzajach wytwarzanych odpadów medycznych oraz dozwolonych sposobach i czasie ich przechowywania zamieszczamy poniżej.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów medycznych

18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.
Czyli np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej-  zanieczyszczone naczynia,  opatrunki,  gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie.

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  czyli  są to np. systemy infuzyjne,  noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta,

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 czyli odpady niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia,  odzież jednorazowego użytku, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, artykuły jednorazowego użytku)

18 01 06* – Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, powstają, jako odpady w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu odpowiednich leków (np. onkologia), w aptekach, w gabinetach lekarskich i laboratoriach; są to np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami,

18 01 10* – Odpady amalgamatu dentystycznego

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Sposób pakowania odpadów

Odpady medyczne zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80, 18 01 82* z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Odpady inne niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, w kolorze innym niż czerwony albo żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie.

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednią etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, zawartość, adres miejsca magazynowania oraz datę rozpoczęcia magazynowania.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym


Odpady z gabinetów lekarskich

Gromadzenie, transportowanie oraz unieszkodliwianie odpadów powinno odbywać się według ściśle określonych procedur. Odpady medyczne w przychodni, czyli substancje, narzędzia i ich części są potencjalnym źródłem substancji toksycznych. Mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, a także nieść groźne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Dlatego przechowywanie, przewóz odpadów i ich usuwanie warto zlecić profesjonalistom, którzy postępują zgodnie z aktualnymi przepisami. Taka współpraca niesie za sobą długotrwałe korzyści finansowe, oszczędność czasu i wygodę, a także pewność, że procedura odbywa się zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Obowiązki gabinetów medycznych dotyczące odpadów niebezpiecznych

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą powinien mieć świadomość, że utylizacja strzykawek, igieł, leków i szczepionek przeterminowanych oraz narzędzi powinna odbywać się według ściśle określonych zasad. Istotne jest prawidłowe ich gromadzenie i przechowywanie. Odpady medyczne w przychodni powinny być umieszczane w pojemnikach i workach w określonym kolorze według kategorii:

  • w czerwonych – odpady zakaźne, które są najbardziej niebezpieczne np. potencjalnie zawierające mikroorganizmy chorobotwórcze;
  • w żółtych – odpady niebezpieczne inne niż zakaźne, czyli substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska (leki, chemikalia),
  • w kolorze innym niż czerwony i żółty – pozostałe odpady..

Obowiązki gabinetów lekarskich i medycznych w zakresie gospodarki odpadami medycznymi

Worki i pojemniki powinny być zapełnione w ⅔ objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Obowiązkiem przychodni lekarskich jest oznaczenie worka w widocznym miejscu za pomocą naklejki, co umożliwi sprawną identyfikację. Oznakowanie ma zawierać kod, adres siedziby wytwórcy oraz datę zamknięcia worka i dane osoby, która to zadanie wykonała. Odpady medyczne w przychodni mają być magazynowane w pomieszczeniach czystych, zadaszonych i zabezpieczonych przed owadami i gryzoniami.

Obowiązki gabinetów lekarskich nie kończą się jednak na selektywnym gromadzeniu i przechowywaniu śmieci. Podmioty ponoszą odpowiedzialność za wywóz odpadów do miejsc, w których odbywa się utylizacja szczepionek, igieł, strzykawek, leków, narzędzi, a także za sporządzenie dokumentacji.

Transport i neutralizacja odpadów w zakresie obowiązków profesjonalnej firmy

Wiedząc, jak wiele formalności należy dopełnić i procesów dopilnować, aby procedura przebiegła bezpiecznie i zgodnie z prawem, warto podjąć współpracę z rzetelnym wykonawcą, który dostarczy pojemniki, odbierze i zapewni transport odpadów, a następnie zapewni unieszkodliwianie odpadów medycznych. Konieczne jest ich termiczne przekształcanie.

EMKA S.A. to rzetelna firma, która gwarantuje przewóz odpadów i ich utylizację, a także pełną obsługę w zakresie przygotowania dokumentacji. Podpowiemy także, jak prawidłowo gromadzić odpady medyczne w przychodni. Zapraszamy do kontaktu każdego, kto pragnie prowadzić odpowiedzialną gospodarkę odpadami!