Polityka Prywatności gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon

1 Cele i zadania gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon

1. Celem gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon jest zachęcenie społeczeństwa do dbania o środowisko. Edukujemy poprzez zabawę jak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

2. Garbage Truck City Tycoon to gra, w której zbieramy punkty, które następnie możemy wykorzystać do ulepszania kolejnych plansz oraz naszej ciężarówki.

2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon  (zwanej dalej „Grą”) przez firmę EMKA S.A.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest firma EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429499 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Gry.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po

zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Grze.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego i usług Administratora, poprawienia funkcjonalności Gry, poprawienia szybkości jej działania, dopasowania treści oferty do oczekiwań i preferencji Użytkownika ustalonych na podstawie jego zachowania online podczas przeglądania stron internetowych.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

3 W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane Użytkownika?

W ramach korzystania przez Użytkownika z Gry dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Użytkownikom informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

2.poprawienia funkcjonalności Gry, poprawienia szybkości jej działania, dopasowania treści oferty do Użytkownika, jego oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowania online Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o zachowaniu Użytkownika w sieci czy adresie IP; utrzymania sesji użytkownika Gry (po zalogowaniu)

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Gry.

Dodatkowo, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika dla następujących celów:

1. Rejestracja w Grze

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usług (funkcjonalności) dostępnych w Grze i wykonania zobowiązań Administratora jako dostawcy Gry. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do korzystania z Gry i jej funkcjonalności. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Newsletter, powiadomienia PUSH i SMS

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu dostarczenia wiadomości SMS i powiadomienia PUSH.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do korzystania z Gry i jej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość przedstawienia informacji o naszych usługach i produktach, przedstawienia przez nas ofert oraz zwiększenie sprzedaży naszych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Grze i korzystania z Gry, Użytkownik zgadza się na podanie danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.:

nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.

4.1 Dane profilu

Dane profilu to dane dotyczące Użytkownika. Dane profilu obejmują przykładowo:

– Imię i nazwisko użytkownika

– Dane kontaktowe użytkownika

– Numer telefonu

– Adres e-mail

– Data urodzenia

5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia usług oferowanych przez Grę tj. zbieranie monet i wymiana ich na ulepszenia plansz i ciężarówek.

2. Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim umożliwienie Użytkownikom zbierania punktów, które będą wymieniane na ulepszenia gry.

6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Gry.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Gry; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Gry.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Grze.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Gry, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Gry. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Grę ze swojego urządzenia mobilnego.

English version

1 Aims and objectives of the Garbage Truck City Tycoon mobile game

1 The aim of the Garbage Truck City Tycoon mobile game is to encourage the public to take care of the environment. We educate through play the importance of proper segregation of waste found in the immediate environment.

2 Garbage Truck City Tycoon is a game in which we collect points, which we can then use to improve the next boards and our truck.

2 General Provisions

1. This Privacy Policy (hereinafter referred to as the “Privacy Policy”) governs the manner in which EMKA S.A. collects, processes and stores personal data necessary for the execution of the services provided by the mobile game Garbage Truck City Tycoon (hereinafter referred to as the “Game”).

2. The User acknowledges that the administrator of the personal data is EMKA S.A. with its registered office in Żyrardów, 15A Jaktorowska St., 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 entered in the register of companies kept by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000429499 (hereinafter referred to as “Administrator”).

3. A User is any natural person using the services provided through the Game.

4. The User acknowledges that the provision of personal data by him/her is voluntary. Sharing of personal data by the User with the Administrator will occur after acceptance of the Privacy Policy when registering for the Game.

5. The personal data provided by the User may be used by the Administrator for the purposes of direct marketing and services of the Administrator, improving the functionality of the Game, improving the speed of its operation, matching the content of the offer to the User’s expectations and preferences determined on the basis of the User’s online browsing behavior.

6. The User hereby accepts the rules contained in the Privacy Policy and the Terms and Conditions.

3 For what purposes and on what basis do we use your data?

As part of the User’s use of the Game, personal data is processed for the following purposes:

1. direct marketing of the Administrator’s products and services – the legal basis for data processing is the necessity of the processing for the realization of the Administrator’s legitimate interest (Article 6(1)(f) of the RODO); the Administrator’s legitimate interest is the possibility of presenting Users with information about the Administrator’s services, the presentation of offers by the Administrator, and increasing sales of the Administrator’s services;

2.to improve the functionality of the Game, to improve the speed of its operation, to match the content of the offer to the User, his/her expectations and preferences determined on the basis of the User’s online behavior during browsing; offers are posted on our website or websites of other entities; cookies may be placed by entities with which we cooperate; cookies may collect data about the User’s online behavior or IP address; to maintain the Game user’s session (after logging in)

3. establishing, investigating or defending against claims – the legal basis for data processing is the necessity of the processing for the realization of the Administrator’s legitimate interest (Article 6(1)(f) RODO); the Administrator’s legitimate interest is to protect against claims related to the use of the Game.

In addition, we process your personal data for the following purposes:

1. registration in the Game

The User’s personal data is processed for the purpose of providing the services (functionalities) available in the Game and performing the Administrator’s obligations as a Game provider. The basis for the processing of the User’s personal data is the necessity of the processing for the use of the Game and its functionalities. (Article 6(1)(b) RODO).

2 Newsletter, PUSH and SMS notifications.

The User’s personal data is processed for the purpose of delivering SMS and PUSH notifications. The basis for the processing of the User’s personal data is the necessity of the processing for the use of the Game and its functionality (Article 6(1)(b) RODO) and the realization of our legitimate interest, which is the ability to present information about our services and products, to present offers by us and to increase sales of our services and products (Article 6(1)(f) RODO).

4 Collection of Personal Data

1. In the course of registering for the Game and using the Game, the User agrees to provide personal data.

2. The User’s personal data collected in the manner specified in paragraph 1 above include, but are not limited to: surname, first name, e-mail address, telephone number, date of birth.

4.1 Profile Data

Profile data is data concerning the User. Profile data includes, for example:

– User’s first and last name

– User’s contact information

– Phone number

– E-mail address

– Date of birth

5 Processing of personal data

1. The collected personal data of the User will be used by the Administrator in order to providing the services offered by the Game, i.e. collecting coins and exchanging them for board and truck upgrades.

2. The purpose of data processing is primarily to enable Users to collect points that will be exchanged for improvements to the Game.

6 Rights and obligations of the Administrator

1. The Administrator undertakes to process the User’s personal data in accordance with the requirements of RODO and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services.

2. The Administrator guarantees to provide appropriate technical and organizational measures to ensure the security of the processed personal data, in particular to prevent access to them by unauthorized third parties, or their processing in violation of generally applicable laws, preventing the loss of personal data, their damage or destruction.

3. The User’s personal data will be stored for as long as it is necessary for the Administrator to perform the services provided through the Game.

4. The Administrator shall have the right to share the User’s personal data with: subsidiary companies; third parties in the event of a sale to them of all or part of their shares, or in the event of a merger between the Administrator and a third party, or the acquisition of shares in the Administrator’s Company by a third party; other third parties who have accepted the Privacy Policy, provided that the Administrator has entered into an agreement with them that is necessary for the Administrator to perform the services provided through the Game; competent authorities who report the need to share personal data based on the relevant grounds of generally applicable law.

7 Rights and Obligations of the User

1.  The User has the right to access his/her personal data through the Game.

2. the User may, at any time, modify, change, supplement or delete the personal data provided, through the tools available in the Game.

3. In the event that the User permanently deletes personal data necessary for the Administrator to perform the services provided through the Game, the User will lose the ability to use these services.

4. The Administrator reserves the right to make changes to the Privacy Policy, of which it will inform the User through the Game. If the User does not agree to the changes, he/she is obliged to permanently delete the Game from his/her mobile device.