Polityka prywatności EMKA Recomaty firmy EMKA S.A.

§ 1 Cele i zadania aplikacji EMKA Recomaty

1. Celem aplikacji EMKA Recomaty jest zachęcenie społeczeństwa do dbania o środowisko. Edukujemy jak ważna jest troska o swoje najbliższe otoczenie i dajemy możliwość wykorzystania plastiku i aluminium raz jeszcze.

2. EMKA Recomaty służy do rejestracji oddanych przez Użytkownika plastikowych butelek oraz metalowych puszek poprzez zeskanowanie swojej aplikacji, a następnie odpadów w Recomacie. Za każdą oddaną i zeskanowaną butelkę lub puszkę Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Po zeskanowaniu 100 butelek lub puszek – czyli zebraniu 100 punktów Użytkownik zamienia punkty na sadzonki drzew lub krzewów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej EMKA Recomaty (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę EMKA S.A.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest firma EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429499 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego i usług Administratora, poprawienia funkcjonalności Aplikacji, poprawienia szybkości jej działania, dopasowania treści oferty do oczekiwań i preferencji Użytkownika ustalonych na podstawie jego zachowania online podczas przeglądania stron internetowych.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 3 W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane Użytkownika?

W ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Użytkownikom informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

2. poprawienia funkcjonalności Aplikacji, poprawienia szybkości jej działania, dopasowania treści oferty do Użytkownika, jego oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowania online Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o zachowaniu Użytkownika w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach Aplikacji; utrzymania sesji użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu).

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Aplikacji.

Dodatkowo, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika dla następujących celów:

A. Rejestracja w Aplikacji
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usług (funkcjonalności) dostępnych w Aplikacji i wykonania zobowiązań Administratora jako dostawcy Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności. Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

B. Newsletter, powiadomienia PUSH i SMS
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu dostarczenia Newslettera, wiadomości SMS i powiadomienia PUSH. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość przedstawienia informacji o naszych usługach i produktach, przedstawienia przez nas ofert oraz zwiększenie sprzedaży naszych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Użytkownik zgadza się na podanie danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Aplikację, tj. rejestrację oddawanych butelek lub puszek ich ilości, rodzajów, czasu oraz ilości zbierania punktów.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.:
nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, dane lokalizacyjne.

§ 4.1 Dane profilu

1. Dane profilu to dane dotyczące Użytkownika. Dane profilu obejmują przykładowo:
– Imię i nazwisko użytkownika
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Dane lokalizacyjne (po dobrowolnej zgodzie Użytkownika).

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia usług oferowanych przez Aplikację, tj. zbierania punktów za oddane butelki i puszki, a następnie wymiana punktów na sadzonki drzew.

2. Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim umożliwienie Użytkownikom zbierania punktów, które będą wymieniane a sadzonki drzew, a także rozwój i bezpieczeństwo naszych usług.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci
możliwość korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na
wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia