Kto jest odpowiedzialny za wywóz odpadów medycznych?

Kto jest odpowiedzialny za wywóz odpadów medycznych?
Data2018-03-13

Wszystkie pojemniki i worki zawierające odpady medyczne powinny posiadać dane ułatwiające identyfikację i zawierać:
– kod odpadów
– miejsce powstawania odpadów medycznych
– nazwę i adres wytwórcy odpadów
– datę oraz godzinę otwarcia i zamknięcia pojemnika lub worka.

Dnia 14 grudnia 2012 roku powstała Ustawa o odpadach i weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 roku. Zawarte w niej artykuły regulują zasady przekazywania odpowiedzialności za przekazywane odpady medyczne na rzecz ich kolejnego posiadacza. Wytwórcę odpadów medycznych zakaźnych zwalnia się z odpowiedzialności za zbieranie i ich przetwarzanie dopiero po unieszkodliwieniu wspomnianych odpadów w spalarni przez następnego ich posiadacza. Dokumentem, który potwierdza przejęcie odpowiedzialności jest dokument, który stwierdza unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych. W przypadku, gdy wytwórca odpadów nie posiada takiego dokumentu, a jest jedynie w posiadaniu karty przekazania odpadów, to nie zwalnia go ona z odpowiedzialności gospodarowania odpadami medycznymi. Artykuł 95 ust.4 wspomnianej Ustawy o odpadach określa jasno, iż posiadacz odpadów, który w sposób termiczny przekształca je w spalarniach odpadów niebezpiecznych ma obowiązek wydania na wniosek wytwórcy odpadów dokumentu stwierdzającego utylizację i powinien być on przechowywany przez wytwórcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

Kto odpowiada za przebieg wywozu i utylizacji odpadów medycznych?

Zarówno ilość odpadów, jak i miejsc, w których odpady medyczne są przechowywane jest ogromna. Gdyby sprawdzić trasę, jaką przebyły od punktu, w którym zostały wyprodukowane do punktu, w którym się je utylizuje, można by stwierdzić, iż osób biorących udział w całym tym procesie jest co najmniej kilkanaście. Nie zmienia to jednak faktu, iż do momentu spalenia odpadów, odpowiedzialność za nie ponosi ich wytwórca.
Proces gospodarowania odpadami rozpoczyna się od chwili wyrzucenia przez lekarza bądź pielęgniarkę zużytych odpadów medycznych. Następnym etapem jest przewiezienie ich w przeznaczonym do tego zamkniętym wózku do miejsca magazynowania. Później wydaje się je (przed upłynięciem określonego w ustawie o odpadach czasu) firmie wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów medycznych. Dla odpadów zakaźnych miejsce utylizacji nie może wykraczać poza obszar województwa, na jakim zostały one wytworzone. W chwili, kiedy odpady medyczne dojadą do spalarni są one odbierane i przekazywane do utylizacji przez pracowników danej firmy.

Proces wywozu i utylizacji odpadów medycznych jest niezwykle skomplikowany, jednak chroni on nasze zdrowie, życie i przede wszystkim środowisko naturalne przed różnego rodzaju zagrożeniami zdrowotnymi i ekologicznymi.