Odpady wysoce zakaźne – czym są i jak należy z nimi postępować?

Odpady wysoce zakaźne – czym są i jak należy z nimi postępować?
Data2018-11-28

Odpady wysoce zakaźne powstają jako produkty uboczne świadczenia usług medycznych oraz badań laboratoryjnych związanych z medycyną i służbą zdrowia. Tworzą je grupy odpadów szpitalnych, a wśród nich odpadów zakaźnych. Do odpadów medycznych zaliczamy chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające w swym składzie substancje niebezpieczne. Takie odpady szpitalne powstają w laboratoriach diagnostycznych oraz pracowniach diagnostycznych. Występują one również w oddziałach szpitalnych, w szczególności chirurgicznych, patologii ciąży, a także gabinetach dentystycznych. Odpady zakaźne mogą zawierać fragmenty tkanek ludzkich, krwi i innych płynów ustrojowych grożących epidemią. Do odpadów szpitalnych należą również resztki lekowe leków cytotoksycznych i cytostatycznych. Są to tak zwane leki kancerogenne, mutagenne i reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR). Odpady te generowane są przede wszystkim przez oddziały i szpitale onkologiczne, apteki przyszpitalne i laboratoria szpitalne.

Jak należy postępować z odpadami szpitalnymi 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami postępowania z odpadami szpitalnymi, w tym odpadami zakaźnymi, konieczne jest wydzielenie w szpitalu odpowiedniego, separowanego pomieszczenia do przechowywania odpadów (szczegółowe przepisy i rozporządzenia są podawane i aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia). Zaleca się również stosowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych utrzymujących odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu przeznaczonym na składowanie odpadów wysoce zakaźnych. Magazynowanie odpadów szpitalnych powinno odbywać w temperaturze od 10 do 18°C tak długo w okresie nie dłuższym niż 72 godziny. W temperaturze niższej niż 10°C składowanie odpadów medycznych, w tym odpadów wysoce zakaźnych, może być przedłużone do 30 dni. Odpady medyczne pakuje się do specjalnych, hermetycznych pojemników wykonanych z folii polietylenowej w żółtym kolorze. Opakowania te muszą być jednorazowe i zamykane na stałe. Odpady ostre, zanieczyszczone krwią lub innymi wydzielinami, utylizuje się w centralnej sterylizatorni szpitalnej wyposażonej w spalarkę do igieł.