Kto może skontrolować szpital w sprawie właściwej gospodarki odpadami medycznymi?

Kto może skontrolować szpital w sprawie właściwej gospodarki odpadami medycznymi?
Data2018-12-20

Szacuje się, że w ciągu roku w Polsce wytwarza się 44 tysięcy ton odpadów medycznych. Zdecydowaną większość z nich stanowią odpady niebezpieczne i zakaźne. Stąd właśnie tak ważna jest właściwa gospodarka odpadami medycznymi przez pracowników szpitali, na którą składa się zachowanie procedur przy ich przechowywaniu, odbieraniu, transportowaniu a także unieszkodliwianiu. Często zdarza się, że szpitale bagatelizują konieczne do przeprowadzenia procedury.

Kto może skontrolować szpital w sprawie właściwej gospodarki odpadami medycznymi?

Kontrolą szpitali i tym, czy przestrzegane są wszystkie procedury niezbędne do prawidłowego unieszkodliwienia odpadów, zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli (NIK). NIK to najwyższy organ kontroli naszego kraju, który podlega Sejmowi i działa na zasadach kolegialności. NIK zajmuje się kontrolą działalności między innymi:

  • organów administracji rządowej,
  • Narodowego Banku Polskiego (NBP),
  • państwowych osób prawnych,
  • innych jednostek organizacyjnych.

NIK kontroluje powyższe organizacje pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Nieprawidłowości podczas kontroli NIK w szpitalach

Co jakiś czas Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę właśnie w szpitalach odnośnie właściwej gospodarki odpadami medycznymi. Niestety często na jaw wychodzą wtedy nieprawidłowości świadczące o źle przeprowadzonych procedurach. Poza niestosowaniem się do procedur, okazuje się, że szpitale często niewłaściwie segregują odpady i świadomie mieszają ze sobą toksyczne opady medyczne, co jest już poważnym uchybieniem.

Na uwagę zasługuje także sposób magazynowania odpadów, które powinny być magazynowane przez odpowiedni czas i w określonej temperaturze.

Szpitale powinny zdecydowanie więcej uwagi poświęcać segregowaniu odpadów medycznych, ale także inwestować w szkolenia dla pracowników szpitali, którzy często nieświadomie źle wykonują procedury, wiążące się z unieszkodliwianiem odpadów. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w których NIK przeprowadza niezapowiedzianą kontrolę i doszukuje się wielu uchybień, które negatywnie wpływają na renomę danego szpitala.