Jak wygląda gospodarowanie odpadami medycznymi w Polsce?

Jak wygląda gospodarowanie odpadami medycznymi w Polsce?
Data2018-10-04

Według polskiego prawa odpady medyczne definiuje się jako: ,,odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”.

Odpady medyczne powstają w wyniku działalności różnego rodzaju ośrodków służby zdrowia (np. szpitalach, zakładach farmakologicznych, laboratoriach, placówkach weterynaryjnych). W ciągu roku powstaje w Polsce ok. 200 tys. ton odpadów medycznych. Wśród tych odpadów od 20 do 25% stanowią odpady szczególnie niebezpieczne wymagające specjalnego traktowania, ponieważ są to odpady infekcyjne, specjalne lub patologiczne.

Odpady medyczne przyjmują różną formę, występują np. w postaci gazowej, ciekłej, albo w postaci stałej. Unieszkodliwianiem odpadów medycznych trudnią się tylko wyspecjalizowane firmy. Jedyną dopuszczalną metodą utylizacji odpadów medycznych w Polsce jest ich spalanie.

Jak wygląda składowanie oraz odbiór z miejsca powstawania odpadów?

Bardzo ważne jest skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami segregowanie. Odpady medyczne muszą się znajdować w specjalnych workach (w czerwonych workach – najbardziej niebezpieczne odpady, np. organy, w żółtych zaś chemikalia). Inne rodzaje odpadów medycznych mogą być umieszczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Transport odpadów odbywa się wyłącznie samochodami przeznaczonymi do tego celu.

Dozwolone metody utylizacji odpadów medycznych

Odpady medyczne należą do wyjątkowej grupy odpadów. Wymagają szczególnego postępowania w trakcie składowania oraz podczas samej utylizacji. Nie można ich utylizować na ogólnie przyjętych zasadach. Jedyną dopuszczalną i obowiązującą w świetle polskiego prawa metodą jest spalanie odpadów medycznych. Dokonuje się tego w specjalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych. Dzięki takim procedurom możliwe jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii, które są przyczyną różnego rodzaju chorób zakaźnych.

Jakie wymogi muszą spełnić spalarnie podczas utylizacji odpadów medycznych?

Proces spalania odpadów medycznych przebiega w specjalnie przystosowanych instalacjach. Podczas tego procesu minimalna temperatura to 1100 stopni Celsjusza. Wewnątrz tych instalacji zamontowane są specjalne filtry. Głównym zadaniem zamontowanych filtrów jest zapobieganie przedostaniu się szkodliwych substancji do atmosfery. Odpady zakaźne mogą być spalane tylko w przypadku, gdy nie są zmieszane z innymi odpadami.

Gospodarowanie odpadami medycznymi jest skomplikowane, ponieważ podlega szeregowi wymogów dotyczących ich zabezpieczania, składowania oraz utylizacji. Wszystkie aspekty dotyczące postępowania z odpadami medycznymi są szczegółowo regulowane przez polskie prawo.