Jak postępuje się z odpadami medycznymi?

Jak postępuje się z odpadami medycznymi?
Data2018-09-05

Definicja odpadów medycznych oraz sposób postępowania z nimi zostały uregulowane. Reguluje je ustawa o odpadach z  14 grudnia 2012 roku oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 października 2017 roku. Do odpadów medycznych zalicza się odpady, które powstały w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań naukowych oraz doświadczeń w zakresie medycyny. Do odpadów medycznych zaliczyć można w szczególności:

 • igły
 • strzykawki
 • inne ostre narzędzia
 • odpady biologiczne
 • opatrunki
 • zużyte peloidy.

Występują w formie stałej, ciekłej lub gazowej, a powstają w trakcie różnych form leczenia, diagnozowania i przeprowadzania doświadczeń w przewidzianych do tego instytucjach, placówkach i obiektach takich jak szpitale, hospicja czy uzdrowiska.

Jak postępować z odpadami medycznymi?

Odpady medyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, dlatego też bardzo ważne jest ich odpowiednie magazynowanie, zabezpieczenie i unieszkodliwianie. Problematyka prawidłowego i kompleksowego zajmowania się tego typu odpadami jest dostrzegana przez służby sanitarne, epidemiologiczne i organy ochrony środowiska.

Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującym przepisami uregulowane jest w następujący sposób: 

 • Odpady są podzielone według specjalnych kodów, które decydują o sposobie i miejscu ich magazynowania (18 01 80 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych oraz 18 01 81 -zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80).
 • Odpady te są przetwarzane w miejscu ich powstania. Jest to tak zwana zasada bliskości. Zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem ich wytwarzania.
 • Odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
 • Odpady medyczne zbiera się do specjalnych worków jednorazowego użycia oraz plastikowych pojemników w kolorach żółtym, czerwonym lub innym: niebieskim, zielonym i czarnym.
 • Pojemniki, w których przechowywane mają być ostre elementy i narzędzia muszą być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia oraz wilgoć i użyty może być tylko jednorazowo.
 • Czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin z wyłączeniem „odpadów wysoce zakaźnych” które mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny.
 • Przetwarzanie odpadów następuje w specjalnie wyznaczonych do tego instalacjach oraz urządzeniach, które nie mogą powodować wzrostu emisji szkodliwych substancji w powietrzu.
 • Uszczegółowione są także oznakowania identyfikujące, które umieszczane są na workach i pojemnikach z odpadami takie jak ich kod, dane wytwórcy, numer REGON.