Czy pamiętasz o sprawozdaniu rocznym?

Czy pamiętasz o sprawozdaniu rocznym?
Data2023-01-11

Nowy rok, nowe możliwości – mówią. I to prawda, warto jednak pamiętać także o obowiązkach.

Początek roku wiąże się nie tylko z ustalaniem panów i celów na nadchodzące 12 miesięcy, ale także z licznymi obowiązkami, dotykającymi przedsiębiorców. Jednym z nich, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jest złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Przypomnijmy sobie zatem, kto i do kiedy powinien takie sprawozdanie złożyć oraz w jaki sposób EMKA S.A. może pomóc w dopełnieniu formalności w tym zakresie.

Kto powinien złożyć roczne sprawozdanie?

Do złożenia każdego roku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ustawodawca zobowiązał trzy grupy podmiotów. Pierwszą z nich stanowią wytwórcy – bez cienia wątpliwości spoczywa na nich obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. 

Kolejna grupa to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na gospodarowaniu odpadami. Oni także zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów, za wyjątkiem podmiotów, prowadzących odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów lub ich przetwarzania.

Trzecią grupę stanowią z kolei te podmioty, które prowadzą działalność, mającą na celu wydobywanie odpadów ze składowisk lub zwałowisk odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji, zatwierdzającej instrukcję prowadzenia tego typu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kiedy i jak należy złożyć roczne sprawozdanie?

Warto pamiętać o tym, że sprawozdanie roczne może zostać złożone w formie elektronicznej – wystarczy w tym celu wykorzystać konto w systemie BDO. Nieprzekraczalnym terminem składania sprawozdania jest 15 marca następnego roku. Oznacza to, że do 15 marca 2023 roku podmioty zobowiązane są złożyć sprawozdanie za rok kalendarzowy 2022. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja wówczas, gdy dany podmiot kończy prowadzenie działalności. Wówczas podlega obowiązkowi złożenia sprawozdania w terminie do 7 dni od daty zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, nakładającej na niego w/w obowiązek. 

Samo sprawozdanie składane jest przez podmioty na ręce marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Urząd marszałkowski przyjmuje sprawozdanie, a następnie bada, czy zostało ono złożone w terminie oraz czy zawiera wymagane dane, identyfikujące daną firmę. Ponadto urząd sprawdza, czy informacje zawarte w złożonym oświadczeniu są zgodne z prawdą. Sam proces analizowania sprawozdań trwa do 30 września. W przypadku, gdy urząd dopatrzy się potencjalnych uchybień, wystawiane jest wezwanie do korekty rocznego sprawozdania. Od dnia otrzymania wezwania podmiot ma wówczas maksymalnie 14 dni na przekazanie do urzędu korekty sprawozdania rocznego.

W jaki sposób EMKA S.A. może Ci pomóc?

Jak co roku, wychodząc naprzeciw naszym klientom, EMKA S.A. po raz kolejny oferuje możliwość zamówienia dodatkowej usługi, polegającej na automatycznym wygenerowaniu sprawozdania rocznego. W przypadku klientów zintegrowanych z BDO, możemy sprawozdanie wygenerować bezpośrednio w ich koncie w systemie BDO, natomiast w przypadku klientów niezintegrowanych – w formie zestawienia w pliku PDF. W obu przypadkach koszt takiej usługi to 50 zł netto. 

Możliwość wygenerowania przez nas sprawozdania rocznego powoduje, że zyskują Państwo dodatkowy czas na zajmowanie się swoją działalnością. Dominimum zostaje bowiem zmniejszony czas, który trzeba poświęcić na dopełnienie obowiązku związanego ze składaniem sprawozdań. Podmiotowi, który zdecyduje się na usługę wygenerowania sprawozdania BDO pozostaje jedynie wysłanie do urzędu gotowego sprawozdania, znajdującego się w rejestrze BDO lub przepisanie informacji z pliku PDF do systemu BDO, a następnie wysłanie sprawozdania.Aby zamówić usługę wygenerowania przez nas sprawozdania rocznego, wystarczy wypełnić formularz pod tym linkiem.