Polityka prywatności aplikacji mobilnej EMKA Mobile firmy EMKA S.A.

DEFINICJE

Polityka: niniejsza Polityka prywatności aplikacji mobilnej EMKA Mobile firmy EMKA S.A.

Administrator: firma EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów,
NIP 8381845401 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000429499 (zwana dalej „Administratorem”). W dalszej części Informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez EMKA Mobile należy rozumieć również każdą inną aplikację zawierającą w swojej nazwie, znaku graficznym lub logo oznaczenie „EMKA”.

Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP, e-mail, numer telefonu, adres firmy.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aplikacja: aplikacja mobilna EMKA Mobile firmy EMKA S.A.

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z aplikacji EMKA Mobile.

Zaufany partner: współpracujący z Administratorem podmiot z branży marketingowej oferujący technologie umożliwiające wyświetlanie profilowanej reklamy w serwisach internetowych nienależących do Administratora.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Aplikacji, a także informacje o jego aktywności w Aplikacji. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub innych usług Administratora objętych niniejszą Polityką.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI LUB INNYCH USŁUGACH ADMINISTRATORA

Korzystanie z Aplikacji

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Aplikacji (w tym adres IP lub inne identyfikatory) a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające profilu w Aplikacji) przetwarzane są przez Administratora:

1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Aplikacji Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) w celach obsługi Użytkowników, poprzez możliwość kontaktu Użytkownika z Administratorem poprzez usługę Chatbot – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze klienta oraz kontakcie z klientem oraz na kontakcie z potencjalnym klientem Administratora,

3) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

4) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych osobowych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Usługa Chatbot

Usługa pozwalająca Użytkownikowi uzyskanie informacji na temat usług, uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu pomocy.

Dane osobowe w Usłudze Chatbot przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Aplikacji EMKA Mobile za pośrednictwem Usługi Chatbot, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze, realizowaniu kontaktu z Użytkownikami oraz udzielaniu informacji dotyczących Administratora na żądanie Użytkowników, w celu weryfikacji Użytkownika jako Klienta EMKA S.A. korzystającego z Aplikacji, a także w celu archiwizacji zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),

2) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe),

3) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa),

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

1) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera, a w zakresie w jakim marketing dotyczy podmiotów innych niż Administrator – na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną – np. w formie newslettera lub e-mailingu promocyjnego lub informującego o nowym produkcie lub usłudze. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku wyrażenia stosownej zgody, Administrator może przesyłać za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacyjnych, a także drogą pocztową, treści marketingowe dotyczące firmy EMKA S.A.

Reklama kontekstowa

Administrator wyświetla w Serwisie treści marketingowe w formie reklamy kontekstowej, tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych przez Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Więcej informacji o uprawnieniach Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie udostępnia osobom niepowołanym ani osobom trzecim danych osobowych zebranych za pomocą Aplikacji, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów.

W związku z powyższym dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności, , do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie (w związku z prowadzeniem korespondencji w formie papierowej) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym również marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań dla poszanowania praw oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z jego Aplikacji, w szczególności dbając o to, aby dostęp do danych osobowych Użytkowników miały jedynie osoby uprawnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich skutecznej i satysfakcjonującej obsługi.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treściach swoich Serwisów w dowolnym czasie i zakresie, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 31.08.2021 r.