BDO, KEO, KPO – skróty, które niepokoją

BDO, KEO, KPO – skróty, które niepokoją
Data2021-12-28

W przypadku gospodarowania odpadami można natknąć się na szereg skrótów, które nie tylko mogą być dla nas niezrozumiałe, ale nierzadko – wręcz niepokoić.

Przeglądając informacje dotyczące odpadów można bowiem w jednym zdaniu natknąć się na trzy tajemnicze skrótowce – KPO, KEO oraz BDO. Kryją się za nimi istotne aspekty, związane z gospodarką odpadami, dlatego warto je oswoić i zrozumieć, co oznaczają. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

BDO

Pod skrótem BDO kryje się Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Na mocy ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku powstał tzw. system BDO, którego celem jest gromadzenie i umożliwienia zarządzania informacjami, dotyczącymi gospodarki odpadami. W bazie BDO znajdują się tym samym informacje o odpadach, jakie powstały z wprowadzonych na terytorium Polski opakowań i produktów w opakowaniach, a także opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, smarów, olejów, akumulatorów i baterii.

 

Baza BDO ponadto zawiera informacje o poziomie odzysku i recyklingu odpadów, składowiskach odpadów, instalacjach do gospodarowania odpadami oraz rodzajach i ilości wytwarzanych w naszym kraju odpadów. Czym innym z kolei jest rejestr BDO – w tym przypadku mamy do czynienia z rejestrem podmiotów, które gospodarują odpadami lub wprowadzają na rynek produkty bądź produkty w opakowaniach.

KPO

Pod terminem KPO kryje się karta przekazania odpadów – dokument, który dotyczy aż trzech grup podmiotów: przekazującego odpady, transportującego je oraz przejmującego odpady. Podmiot przekazujący tworzy KPO w systemie BDO jeszcze przed rozpoczęciem transportu, a następnie przekazuje transportującemu odpady. Podmiot transportujący z kolei generuje w systemie BDO (o ile nie uczynił tego przekazujący) potwierdzenie wystawienia KPO, a następnie transportuje odpady.

 

W dalszej kolejności podmiot przejmujący odpady niezwłocznie, każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów, podając w karcie takie parametry, jak datę i godzinę przejęcia odpadów oraz ich masę. Transportujący ma za zadanie natomiast niezwłocznie, każdorazowo potwierdzić zakończenie transportu.

KEO

Czym innym jest natomiast KEO, czyli karta ewidencji odpadów, czyli jeden z pięciu rodzajów kart ewidencji w systemie BDO. Dotyczy on podmiotów gospodarujących odpadami, czyli zarówno wytwarzających je, jak również przetwarzających i zbierających odpady. Karta ewidencji odpadów jest elektronicznym dokumentem, który zawiera informacje na temat kodu i rodzaju danego odpadu, a także czynności, jaką wykonuje dany podmiot w związku ze wspomnianym odpadem. Karta danego odpadu składa się z pięciu zakładek – w sekcji „Wytworzone” dane uzupełniane są przez podmiot wytwarzający odpady, natomiast zakładka „Wydobyte” dotyczy odpadów, jakie zostały wydobyte ze składowisk. Zakładkę „Przyjęte” uzupełnia firma przyjmująca odpady, „Przetwarzane” – podmiot przetwarzający je, a sekcja „Przekazane” dotyczy podmiotu, który wytworzył odpady i przekazał je innej firmie.

 

KEO zawiera m.in. informacje o masie wytworzonych czy też pozyskanych w inny sposób odpadów, wyrażonej w megagramach (czyli inaczej tonach), a także sposobach postępowania z nimi przez podmiot przejmujący – czy zostaną one unieszkodliwione, przeznaczone do odzysku, czy też działalność z w/w odpadem dotyczy jedynie jego wytworzenia lub zebrania. Ponieważ karta dotyczy danego odpadu, który „wędruje” między poszczególnymi podmiotami, konieczne jest ewidencjonowanie odpadów na bieżąco. Co więcej, niestosowanie się do tego wymogu może spowodować ukaranie grzywną.