Sprawozdanie roczne BDO po terminie?

Sprawozdanie roczne BDO po terminie?
Data2024-03-18

Termin na złożenie corocznego sprawozdania już minął – co należy uczynić w takiej sytuacji?

Jednym z obowiązków nakładanych na podmioty wpisane do rejestru BDO jest złożenie corocznego sprawozdania do Marszałka Województwa, nie później niż do 15 marca za poprzedni rok. Niemniej, zdarza się, że ten termin przemija, a podmiot nie składa sprawozdania. Co należy uczynić w takiej sytuacji?

Charakterystyka sprawozdania BDO

Każdego roku wszystkie podmioty zarejestrowane w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (co potocznie zwykło określać się rejestrem BDO), zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania, dotyczącego gospodarowania odpadami. Sprawozdanie to obejmuje m.in. informacje o ilości wyprodukowanych lub przetworzonych odpadów w poprzednim roku. Dane te należy przesłać za pośrednictwem internetowego systemu BDO, wykorzystując dane zgromadzone podczas prowadzenia ewidencji odpadów na przestrzeni całego roku. Obowiązek składania tego typu sprawozdań istniał już przed utworzeniem systemu BDO, jednak od 2019 roku, zamiast w formie papierowej, sprawozdania składa się za pośrednictwem tego systemu.

Konsekwencje opóźnienia w składaniu sprawozdania BDO

Podmioty wpisane do rejestru BDO zobowiązane są do złożenia także opóźnionych sprawozdań – i to zarówno za poprzedni rok (jeśli przekroczono termin składania do 15 marca roku następnego), jak i za wcześniejsze lata, w których sprawozdania nie zostały złożone. Urząd Marszałkowski może wezwać taki podmiot do złożenia opóźnionych sprawozdań nawet za ostatnie pięć lat. Składając sprawozdanie BDO po terminie, podlega się odsetkom ustawowym, które są dodawane do opłat związanych z przedstawionym sprawozdaniem. Zgodnie z artykułem 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot, który nie przedstawi sprawozdania o wytwarzanych odpadach i ich gospodarowaniu, podlega karze grzywny w wysokości od 20 złotych do nawet 5000 złotych.

Jakie sprawozdanie należy przygotować w BDO?

Po zalogowaniu się do rejestru BDO i wybraniu zakładki „Sprawozdawczość”, użytkownik może natknąć się na trzy różne rodzaje sprawozdań. Tym, które interesuje podmioty, które wytwarzają odpady i z tego właśnie powodu muszą składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, jest sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi. Zawiera ono między innymi dane rejestrowe danego przedsiębiorstwa, a także informacje o miejscu wytworzenia odpadów, ich rodzaju oraz masie. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy możliwość wygenerowanie tego sprawozdania w BDO w sposób automatyczny.