Regulamin EMKA Recomaty i Recyklomaty firmy EMKA S.A.

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „EMKA Recomaty” oraz “Recyklomaty” (dalej „Usługa”).

2. Usługodawcą jest EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429499.

3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

II Cele i założenia Aplikacji EMKA Recomaty i Recyklomaty

1. Celem aplikacji EMKA Recomaty i Recyklomaty jest zachęcenie społeczeństwa do dbania o środowisko. Edukujemy jak ważna jest troska o swoje najbliższe otoczenie i dajemy możliwość wykorzystania plastiku i aluminium raz jeszcze.

2. EMKA Recomaty i Recyklomaty służy do rejestracji oddanych przez Użytkownika plastikowych butelek oraz metalowych puszek poprzez zeskanowanie swojej aplikacji, a następnie odpadów w Recomacie. Za każdą oddaną i zeskanowaną plastikową butelkę lub aluminiową puszkę użytkownik otrzymuje 1 punkt w aplikacji. Po zeskanowaniu 150 butelek lub puszek – czyli zebraniu 150 punktów Użytkownik zamienia punkty na sadzonki drzew lub krzewów. Sadzonki uzależnione są od pory roku, w jakiej będą rozdawane – będą to sadzonki drzew owocowych lub ozdobnych.

III Rodzaj i zakres Usługi

1. Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących otrzymywać od EMKA S.A. sadzonki drzew/krzewów w zamian za zebrane punkty. Celem Usługi jest zachęcenie Użytkowników do dbania o swoje najbliższe otoczenie, a także dostarczanie Użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług dostosowanych do ich preferencji. Obejmują one w szczególności oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i życzeń Użytkowników.

2. Usługa umożliwia Użytkownikom:
• korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi
• zbieranie punktów, które następnie można zamienić na sadzonki
• otrzymanie newslettera, powiadomienia PUSH, wiadomości SMS

3. Korzystanie z Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, możliwe będzie wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. W przypadku nieudzielenia lub odwołania udzielonej zgody, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi.

IV Odbiór sadzonek

1. W siedzibie firmy EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15 A możliwy jest odbiór sadzonki po uprzednim zebraniu przez Użytkownika 150 punktów.

2. Termin odbioru ustala EMKA S.A. i informuje o tym Użytkownika za pomocą konta w Aplikacji i powiadomień PUSH, wiadomości SMS, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

3. EMKA S.A. ma prawo nie wydać Użytkownikowi sadzonki, jeżeli nie zostaną spełnione warunki.

V Warunki korzystania z Usług

1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu oraz skaner kodów QR.

3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto użytkownika (dalej „Konto”).

4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:
• imię i nazwisko,
• numer telefonu komórkowego,
• adres e-mail,

5. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.

6. Podczas korzystania z Usługi EMKA S.A. gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:
• wersja używanego systemu operacyjnego,
• numer używanego urządzenia mobilnego,
• język systemowy,
• używana wersja aplikacji.

7. Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta.

8. Podczas odwiedzania, za pośrednictwem urządzenia mobilnego posiadającego zainstalowaną aplikację mobilną „EMKA Recomaty” i “Recyklomaty”, stron internetowych, zbierane są informacje dotyczące zachowania Użytkowników. Są one zapisywane i względnie przyporządkowywane do odpowiedniego adresu e-mail lub numeru klienta. W tym celu następuje zbieranie informacji o odwiedzonych przez Użytkowników stronach internetowych, częstotliwości i czasu trwania wizyt, odwiedzanych obszarach i wybranych produktach.

9. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez EMKA S.A. ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

VI Zakończenie korzystania z Usługi; Odpowiedzialność

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi.

2. EMKA S.A. ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 10 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności:
• korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
• korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem,
• podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta.

3. EMKA S.A. nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:
• czasowego braku dostępu do Usługi,
• braku lub ograniczonego dostępu do sieci bezprzewodowej (WLAN).

VII Postępowanie reklamacyjne

1. EMKA S.A. odpowiada za należyte działanie Usługi, nie odpowiada natomiast za należyte wypełnianie warunków korzystania z Usługi przez Użytkownika

2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy kierować na adres mailowy: recomaty@ekoemka.com.pl

3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym EMKA S.A. niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, EMKA S.A. może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji, EMKA S.A. udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

VII Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:
• zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
• zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
• zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez EMKA S.A. za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).