Transport odpadów medycznych – bezpieczeństwo przede wszystkim

Transport odpadów medycznych – bezpieczeństwo przede wszystkim
Data2018-09-28

Zgodnie z art. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, odpady medyczne to odpady powstające  w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Możemy dokonać klasyfikacji odpadów medycznych na 3 podstawowe rodzaje: odpady zakaźne, odpady niebezpieczne, ale nie zakaźne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Nie trzeba być ekspertem z zakresu zdrowia i opieki zdrowotnej, żeby zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z magazynowaniem i transportem odpadów medycznych. Przykładowo: zużyte materiały opatrunkowe i takie, które mają kontakt z krwią lub wydzieliną ropną, mogą wciąż zawierać żywe drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszą materiał genetyczny wywołujący groźne infekcje i choroby u ludzi lub zwierząt. Krótko mówiąc, niewłaściwe obchodzenie się z odpadami medycznymi stanowi potencjalną przyczynę szerzenia się groźnych zakażeń i chorób.

Transport odpadów medycznych – regulacje prawne

Odpady medyczne podlegają obwarowanej licznymi wymogami utylizacji. Zanim jednak nagromadzone odpady trafią w miejsce unicestwienia, musi odbyć się sprawnie i bezpiecznie przeprowadzony transport. Podobnie jak magazynowanie oraz proces utylizacji, transport musi spełniać określone normy. Zostały one stworzone po to, aby chronić bezpieczeństwo i życie ludzi oraz stan środowiska. Są to przede wszystkim wspomniana wcześniej ustawa o odpadach oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi i ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Rodzaje transportu odpadów medycznych

Przepisy prawne wskazują na 2 podstawowe rodzaje transportu: wewnętrzny, zewnętrzny. Chodzi tu w pierwszym wypadku o przemieszczanie odpadów medycznych wewnątrz placówki służby zdrowia, przy użyciu zamykanych wózków lub wózków służących do przewożenia pojemników zamykanych. Podstawowym celem jest bezpieczeństwo osób zajmujących się zwożeniem odpadów z poszczególnych gabinetów czy oddziałów oraz innych znajdujących się w bliskim otoczeniu. Bardziej skomplikowany jest naturalnie transport zewnętrzny, tzn. do miejsca utylizacji odpadów (np. ze szpitala do spalarni), gdyż czasem mogą to być duże odległości i potencjalnie większa ilość osób, których zagrożenie może dotyczyć. Taki transport odbywa się przeznaczonymi na ten cel pojazdami, odpowiednio oznakowanymi i w obecności przeszkolonego personelu.

Prowadzący placówkę medyczną zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do przepisów o transporcie odpadów medycznych. Jako osoby związane bezpośrednio ze zdrowiem i jego ochroną, powinny szczególnie przykładać wagę do dbałości o bezpieczeństwo, zarówno pracowników oddelegowanych do zajmowania się medycznymi odpadami, jak i pacjentów i osób postronnych.