Regulamin proekologicznej akcji „Odpad zdasz, drzewko masz”

Regulamin proekologicznej akcji organizowanej przez EMKA S.A.
„Odpad zdasz drzewko masz!” 

 

  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji środowiskowej organizowanej przez EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000429499 (dalej „Organizator”) pod nazwą „Odpad zdasz drzewko masz”.

  2. Celem niniejszej proekologicznej akcji jest propagowanie właściwej postawy w zakresie świadomości i troski o stan środowiska naturalnego poprzez zachęcanie do segregowania odpadów oraz ich prawidłowe unieszkodliwianie. Akcja ma zachęcać do oddawania odpadów podczas stacjonarnego wydarzenia lub do recomatów (plastikowe butelki i aluminiowe puszki), dzięki czemu zostaną one unieszkodliwione w sposób zgodny z przepisami środowiskowymi w zamian za co uczestnik otrzyma nagrodę w postaci sadzonki, którą może zasadzić w trosce o rozwój zielonych sfer środowiska, dbania o prawidłowy obieg powietrza i wody w środowisku. Akcja ma promować prawidłowe postawy w zakresie segregacji odpadów oraz dbania o środowisko i planetę Ziemia w szczególności wśród dzieci i młodzieży, ucząc ich prawidłowych postaw oraz zachęcając do wysiłku w ramach segregacji odpadów w zamian za co otrzymają nagrodę w postaci sadzonki, o którą mogą dbać, troszczyć się i obserwować jak się rozwija.

  3.  Zbieranie punktów w ramach akcji „Odpad zdasz drzewko masz!” następuje poprzez aplikację mobilną „EMKA Recomaty”. Uczestnik akcji w celu wzięcia w niej udziału musi pobrać aplikację mobilną „EMKA Recomaty” na swoje urządzenie przenośne. Po odebraniu sadzonki przez uczestnika poszczególne ilości punktów przyznawane za oddane odpady są kasowane z konta użytkownika. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „EMKA Recomaty” jest dostępny na stronie internetowej https://ekoemka.com.pl/polityka-prywatnosci-emka-recomaty/ i stosuje się go do niniejszej akcji odpowiednio. W przypadku organizowania stacjonarnego wydarzenia proekologicznej akcji „Odpad zdasz, drzewko masz!”, ilość przyniesionych odpadów w zamian za którą uczestnik otrzyma sadzonkę, definiowana jest w dniu wydarzenia przez Organizatora lub przed wydarzeniem poprzez kanały komunikacji określone w pkt. 6.

  4. Przez uczestnika akcji należy rozumieć osobę fizyczną, która skończyła 13 lat. Udział w akcji „Odpad zdasz drzewko masz!” jest bezpłatny i dobrowolny.

  5. Organizator zebraną przez uczestnika akcji określoną ilość odpadów będzie wymieniał na sadzonkę. Przez sadzonkę należy rozumieć drzewko, roślinkę, choinkę, iglaka lub inną formę roślinności wskazaną przez Organizatora.

  6. Organizator o każdej edycji akcji „Odpad zdasz drzewko masz!” i rodzaju zbieranych odpadów będzie informował uczestników akcji poprzez swoją stronę internetową (www.ozdm.pl lub www.ekoemka.com.pl), media społecznościowe (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok) lub poprzez wiadomość sms bądź e-mail ile odpadów będzie wymieniane na jaką sadzonkę.
     
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odpadów za sadzonkę oraz rodzaju sadzonki w czasie trwania akcji „Odpad zdasz drzewko masz!” o czym poinformuje uczestników akcji przez kanały komunikacji wskazane w pkt 6.