Regulamin gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon

EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429499, jest twórcą gry Garbage Truck City Tycoon („Nasza Gra”, „Gra”)  , która jest udostępniona za pośrednictwem  sklepów z aplikacjami, w tym App Store i Google Play Store.

Warunkiem korzystania przez użytkownika z Gry jest zaakceptowanie przez niego niniejszych Warunków Korzystania z Usług (“Regulamin”). Korzystając z Gry lub uzyskując do niej dostęp w inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia wynikające z Regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może korzystać z Gry  ani uzyskiwać do niej dostępu w inny sposób.

Gra jest bezpłatna w użytkowaniu lub pobieraniu, ale może zawierać funkcje umożliwiające dokonywanie zakupów w ramach Naszej Gry.

1. Informacje o Grze

Pobierając Naszą Grę, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i naszą Politykę prywatności. Twoje relacje z EMKA S.A. będą podlegać tylko temu Regulaminowi oraz naszej Polityce prywatności.

Za każdym razem, gdy Użytkownik pobiera Naszą Grę na swoje urządzenie, zawierana jest nowa umowa, której warunki mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z tej Gry. Korzystając z Gry lub uzyskując do niej dostęp w inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia przedmiotowego Regulaminu i zawieranej w oparciu o niego umowę. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na ten Regulamin i naszą Politykę prywatności, nie może korzystać z Gry ani uzyskiwać do niej dostępu w inny sposób.

Sklepy z aplikacjami i platformy mogą oferować własne warunki, które mają zastosowanie do relacji Użytkownika z tymi sklepami i platformami.

Użytkownik oświadcza, że uzyskuje dostęp do Naszej Gry jako osoba prywatna. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Naszej Gry jest zabronione.

2. Zasady Gry

Głównym zadaniem w Grze jest oczyszczenie planety ze śmieci.

Jeździmy ciężarówka, rozwijamy ją, wymieniamy zebrane śmieci na punkty a następnie je inwestujemy i rozwijamy maszynę (ciężarówkę). Po drodze możemy za prawdziwe pieniądze, bądź obejrzenie wideo korzystać z power-upów, które przyspieszają nam cały ten proces.

Oczyszczenie planszy choćby na jedna gwiazdkę powoduje, że możemy eksplorować nowy świat (tych w grze jest nieograniczona ilość).  Na planszy dostępne też są puzzle, które zbieramy i kolekcjonujemy. W międzyczasie Gra uczy nas jak segregować śmieci poprzez kolory.

3. Umowa licencyjna Użytkownika

3.1 Licencja

Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, EMKA S.A. udziela Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej licencji na
(a) korzystanie na własny użytek oraz
(b) kopiowanie w celu pobrania i zainstalowania Gry na urządzeniu mobilnym, którego jest właścicielem lub które kontroluje na swój użytek (“Licencja”).

3.2 Pewne ograniczenia

Użytkownik:
(a) nie udziela licencji, nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie przenosi, nie przypisuje, nie rozprowadza, nie hostuje ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje komercyjnie Gry;
(b) nie modyfikuje, nie tłumaczy, nie adaptuje, nie łączy, nie tworzy dzieł pochodnych, nie dezasembluje, nie dekompiluje, nie odtwarza Gry, z wyjątkiem zakresu, w którym powyższe ograniczenia są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo;
(c) nie uzyska dostępu do Gry w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi lub aplikacji;
(d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Gry nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, ani
użytkownik nie usunie ani nie zniszczy żadnych informacji o prawach autorskich ani innych oznaczeń własnościowych zawartych w Grze. Wszelkie przyszłe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Gry (w tym zakupy w aplikacji, dodatkowe poziomy i ulepszenia rozgrywki) podlegają warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że warunki związane z takim dodatkiem stanowią inaczej. Wszelkie informacje o prawach autorskich i inne informacje o prawach własności dotyczące zawartości Gry muszą być zachowane na wszystkich kopiach.

3.3 Prawo lokalne

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym bez ograniczeń przepisów dotyczących eksportu i importu.

3.4 Modyfikacja

EMKA S.A. zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania Gry lub jakiejkolwiek jej części z lub bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że EMKA S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Gry lub jej części.

3.5 Własność

Gra udostępniana Użytkownikowi jest licencjonowana na rzecz Użytkownika i nie jest sprzedawana. EMKA S.A. (oraz jej partnerzy czy licencjodawcy, w stosownych przypadkach) jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów, w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej, w i do Gry, z wyłączeniem Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej). Niniejsza Umowa nie jest sprzedażą i nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności w lub związanych z Grą. Nazwa Garbage Truck City Tycoon, logo oraz nazwy produktów związane z Grą należą do EMKA S.A. (lub jej partnerów czy licencjodawców, w stosownych przypadkach) i nie udziela się żadnych praw ani licencji na ich wykorzystywanie przez domniemanie, lub w inny sposób. EMKA S.A. (oraz jej licencjodawcy czy partnerzy, gdzie ma to zastosowanie) zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone w niniejszej Umowie.

3.6 Reklamy

Gdy Użytkownik rozpoczyna lub kończy Grę, może ona wyświetlić reklamę. Podczas rozgrywki mogą być wyświetlane banery, nagradzane filmy i/lub reklamy międzywynikowe.

4.Treści Użytkowników

4.1 Treści Użytkownika

“Treści Użytkownika” Użytkownika oznaczają wszelkie treści, które taki Użytkownik przesyła, rozpowszechnia lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Gry. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Treść Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika, w tym z poleganiem na ich dokładności, kompletności lub przydatności przez inne osoby, a także z ujawnieniem Treści Użytkownika, które umożliwia identyfikację Użytkownika lub osoby trzeciej. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jego Treść Użytkownika nie narusza Zasad dopuszczalnego użytkowania (zdefiniowanych poniżej). Użytkownik nie może stwierdzać ani sugerować, że jego Treści Użytkownika są w jakikolwiek sposób dostarczane, sponsorowane lub popierane przez EMKA S.A. EMKA S.A. nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek Treści Użytkownika, a Treści Użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich Treści Użytkownika, jeśli sobie tego życzy.

4.2 Licencja

Przesyłając, rozpowszechniając lub w inny sposób wykorzystując Treści Użytkownika w Grze, Użytkownik automatycznie udziela, a także oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia EMKA S.A. nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem i w pełni opłaconej ogólnoświatowej licencji z prawem do udzielania sublicencji na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, przygotowywanie prac pochodnych, włączanie do innych prac oraz inne wykorzystywanie Treści Użytkownika, wyłącznie w celu wyświetlania Treści Użytkownika w Grze.

4.3 Informacje zwrotne

W przypadku przekazania EMKA S.A. jakichkolwiek informacji zwrotnych lub sugestii (“Informacje zwrotne”), Użytkownik niniejszym przenosi na EMKA S.A. wszelkie prawa do Informacji zwrotnych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez EMKA S.A. takich Informacji zwrotnych oraz powiązanych informacji w sposób, jaki uzna za stosowny. EMKA S.A. będzie traktować wszelkie Informacje zwrotne przekazane przez Użytkownika do EMKA S.A. jako niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik zgadza się, że nie będzie przekazywał do EMKA S.A. żadnych informacji lub pomysłów, które uważa za poufne lub zastrzeżone.

5. Koniec dostępu do Gry

1. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że Użytkownik w istotny sposób narusza niniejszy Regulamin , możemy zawiesić jego dostęp do naszej Gry.

2. Po usunięciu gry Użytkownik nie ma już dostępu do Gry. Postępy w Grze oraz wszelkie inne dane związane z Grą zostaną usunięte. Jedynie w przypadku, gdy EMKA S.A. nadal będzie prowadzić Grę, Użytkownik może ponownie pobrać Grę, przy czym rozpoczyna się obowiązywanie nowego dostępu do Gry. Wszelkie dane związane z Grą nie mogą być jednak przywrócone.

6.Strony trzecie

6.1 Sklepy z aplikacjami

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostępność Gry zależy od strony trzeciej, od której Użytkownik otrzymał Grę, np. od sklepów Apple iPhone lub Android (“Sklep z Aplikacjami”)lub ściągając bezpośrednio ze strony www.emkasa.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin obowiązuje pomiędzy nim a EMKA S.A., a nie ze Sklepem z Aplikacjami. Użytkownik zgadza się przestrzegać, a jego licencja na korzystanie z Gry jest uwarunkowana przestrzeganiem przez niego, podczas korzystania z Gry, wszystkich obowiązujących warunków umów stron trzecich (np. warunków i polityk Sklepu z Aplikacjami).

7. Opłaty

7.1. Zakupy w aplikacji.

1. EMKA S.A. może udzielić Użytkownikowi licencji na pewne dobra wirtualne, które mogą być wykorzystywane w ramach Gry i które Użytkownik może nabyć za prawdziwe pieniądze lub które może zdobyć lub wymienić w trakcie Gry za zdobyte punkty/żetony (“Przedmioty Wirtualne”). Użytkownik otrzymuje licencję na Przedmioty Wirtualne w ograniczonym zakresie, na zasadach osobistych, niezbywalnych, niepodlegających sublicencjonowaniu i odwołaniu oraz ograniczonych wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

2. EMKA S.A. może zarządzać, kontrolować, modyfikować lub eliminować Przedmioty Wirtualne w dowolnym momencie, z lub bez powiadomienia.

3. Przekazywanie Przedmiotów Wirtualnych jest zabronione, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych wGrze, jeśli takie istnieją.

4. Przedmioty Wirtualne nie mają równoważnej wartości w prawdziwej walucie/pieniądzu i nie działają jako substytut prawdziwych pieniędzy. Ani EMKA S.A., ani żadna inna osoba lub podmiot nie ma obowiązku wymiany Przedmiotów Wirtualnych na cokolwiek wartościowego. EMKA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za włamanie lub utratę Przedmiotów Wirtualnych Użytkownika.

5. Cena i dostępność Przedmiotów Wirtualnych może ulec zmianie.

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, wszystkie zakupy i wykupy Przedmiotów Wirtualnych dokonane za pośrednictwem Gry są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostarczanie Przedmiotów Wirtualnych do wykorzystania w Usługach jest procesem, który rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu zakupu, a Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia, chyba że Użytkownik zrezygnuje z opcji natychmiastowego dostarczenia Przedmiotów Wirtualnych. W przypadku, w którym Użytkownik zrezygnuje z opcji natychmiastowego dostarczenia Przedmiotów Wirtualnych zostaną mu one dostarczone po upływie 14 dni, w którym to czasie Użytkownik będzie mógł odstąpić od dokonanego zakupu Przedmiotów Wirtualnych.

7. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację do EMKA S.A. Reklamacja zostanie rozpoznana w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej wpływu. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: info@ekoemka.com.pl

8. Jeśli Użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności EMKA S.A., trwale i bez prawa do zwrotu utraci wszystkie swoje Wirtualne Przedmioty, ponieważ EMKA S.A. nie może już powiązać tych Wirtualnych Przedmiotów z Użytkownikiem.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma pieniędzy ani innej rekompensaty za niewykorzystanie Wirtualne Przedmioty w momencie usunięcia konta lub zaprzestania korzystania z Gry.

8. Postanowienia końcowe

8.1.  Zmiany w Regulaminie

Regulamin może podlegać zmianom. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej EMKA S.A. i tam też Użytkownik będzie mógł dowiedzieć się o zmianie Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie będą obowiązywać po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas powiadomienia pocztą elektroniczną lub czternastu (14 dni kalendarzowych od umieszczenia przez nas powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zmiany te będą obowiązywać od momentu ich wprowadzenia dla nowych Użytkowników naszej Gry. Dalsze korzystanie z Gry po ogłoszeniu takich zmian będzie oznaczało przyjęcie do wiadomości takich zmian i zgodę na przestrzeganie warunków tych zmian. Data dokonania ostatniej aktualizacji jest podana na górze tego dokumentu.

8.2.  Zawiadomienie

Wszelkie powiadomienia przekazywane EMKA S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu powinny być wysyłane na adres info@ekoemka.com.pl.

Licencja udzielona użytkownikowi na Grę jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Gry na Produkcie iOS i Android, którego użytkownik jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę oraz zgodnie z Zasadami Korzystania określonymi w Warunkach Korzystania z Usług Sklepu z Aplikacjami.

EMKA S.A. ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Gry, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (o ile takie istnieją) lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. EMKA S.A. i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że Apple i Android nie jest w żaden sposób zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Gry.

9. Prawa własności intelektualnej

EMKA S.A. i Użytkownik uznają, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że Gra lub posiadanie i korzystanie z Gry przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, EMKA S.A., a nie Apple lub Android , będzie wyłącznie odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, zawarcie ugody i zaspokojenie wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.

EMKA S.A., with its registered office in Żyrardów, 15A Jaktorowska Street, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401, entered in the register of companies kept by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000429499, is the developer of the game Garbage Truck City Tycoon (“Our Game”, “Game”) , which is made available through application stores, including the App Store and Google Play Store.

As a condition of your use of the Game, you must accept these Terms of Service (“Terms of Service”). By using or otherwise accessing the Game, you agree to the provisions of the Terms of Service. If you do not agree with the provisions of the Terms of Service, you may not use or otherwise access the Game.

The Game is free to use or download, but may include features that allow you to make purchases within Our Game.

ENGLISH VERSION

1 Information about the Game

By downloading Our Game, you agree to these Terms and Conditions and our Privacy Policy. Your relationship with EMKA S.A. will be subject only to these Terms and Conditions and Our Privacy Policy.

Each time you download Our Game to your device, you enter into a new agreement, the terms of which apply to your use of that Game. By using or otherwise accessing the Game, the User agrees to these Terms and Conditions and the agreement based on them. If you do not agree to these Terms and Conditions and our Privacy Policy, you may not use or otherwise access the Game.

App stores and platforms may offer their own terms and conditions that apply to your relationship with those stores and platforms.

You represent that you are accessing Our Game as a private individual. Any commercial use of Our Game is prohibited.

2 Rules of the Game

The main task in the Game is to clean the planet of garbage.

We drive a truck, develop it, exchange the collected garbage for points and then invest them and develop the machine (truck). Along the way we can, for real money or watching a video, use power-ups that speed up the whole process for us.

By clearing the board for even one star, we can explore a new world (there are an unlimited number of these in the game). There are also puzzles available on the board, which we collect and collect. In the meantime, the game teaches us how to segregate trash through colors.

3 User License Agreement

3.1 License

Subject to the terms and conditions of these Terms and Conditions, EMKA S.A. grants the User a non-transferable, non-exclusive license to.
(a) use for your own personal use, and
(b) copying for the purpose of downloading and installing the Game on a mobile device that you own or control for your use (the “License”).

3.2 Certain Restrictions

You:
(a) not license, sell, rent, transfer, assign, distribute, host or otherwise commercially exploit the Game;
(b) not modify, translate, adapt, combine, create derivative works of, disassemble, decompile, or reverse engineer the Game, except to the extent that the foregoing restrictions are expressly prohibited by applicable law;
(c) shall not access the Game for the purpose of creating a similar or competing service or application;
(d) except as expressly provided herein, no part of the Game may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, or
user shall not remove or destroy any copyright notices or other proprietary notices contained in the Game. Any future versions, updates or other additions to the functionality of the Game (including in-app purchases, additional levels and gameplay enhancements) are subject to the terms and conditions of these Terms and Conditions, unless the terms and conditions associated with such addition provide otherwise. All copyright and other proprietary notices relating to the content of the Game must be retained on all copies.

3.3 Local Law

You are solely responsible for compliance with all applicable laws, including without limitation export and import laws.

3.4 Modification

EMKA S.A. reserves the right, at any time, to modify, suspend or discontinue the Game or any part thereof with or without notice. You agree that EMKA S.A. will not be liable to you or any third party for modification, suspension or interruption of the Game or any part thereof.

3.5 Ownership

The Game made available to the User is licensed to the User and is not sold. EMKA S.A. (and its partners or licensors, as applicable) owns all right, title and interest, including all related intellectual property rights, in and to the Game, excluding User Content (as defined below). This Agreement is not a sale and does not transfer to you any proprietary rights in or related to the Game. The Garbage Truck City Tycoon name, logos and product names associated with the Game belong to EMKA S.A. (or its partners or licensors, as applicable) and no rights or licenses are granted to use them by implication or otherwise. EMKA S.A. (and its licensors or partners, where applicable) reserves all rights not granted in this Agreement.

3.6 Advertisements

When the User starts or ends the Game, the Game may display advertisements. During gameplay, banners, award-winning videos and/or interstitial advertisements may be displayed.

4.User Content

4.1 User Content

“User Content” of a User means any content that such User uploads, distributes or otherwise makes available through the Game. You are solely responsible for your User Content. You assume all risks associated with the use of your User Content, including any reliance on its accuracy, completeness or usefulness by others, or any disclosure of your User Content that identifies you or any third party. You hereby represent and warrant that your User Content does not violate the Acceptable Use Policy (as defined below). You shall not state or imply that your User Content is provided, sponsored or endorsed by EMKA S.A. in any way. EMKA S.A. is under no obligation to back up any User Content, and User Content may be deleted at any time. You are solely responsible for backing up your User Content if you wish to do so.

4.2 License

By uploading, distributing, or otherwise using User Content in the Game, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to EMKA S.A. an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully paid-up worldwide license with the right to grant sublicenses to reproduce, distribute, publicly display, publicly perform, prepare derivative works, incorporate into other works, and otherwise use User Content, solely for the purpose of displaying User Content in the Game.

4.3 Feedback

In the event that you provide EMKA S.A. with any feedback or suggestions (“Feedback”), you hereby assign to EMKA S.A. all rights to the Feedback and you consent to EMKA S.A.’s use of such Feedback and related information as it deems appropriate. EMKA S.A. will treat any Feedback provided by you to EMKA S.A. as non-confidential and non-proprietary. You agree that you will not submit to EMKA S.A. any information or ideas that you consider to be confidential or proprietary.

5. termination of your access to the Game

1. If we have reasonable grounds to believe that you are in material breach of these Terms and Conditions , we may suspend your access to our Game.

2. once the Game is removed, you will no longer have access to the Game. Your progress in the Game and any other data related to the Game will be deleted. Only in the event that EMKA S.A. continues to operate the Game, the User may download the Game again, with the new access to the Game taking effect. However, any data related to the Game cannot be restored.

6.Third Parties

6.1 Application Stores

You acknowledge and agree that the availability of the Game depends on the third party from which you obtained the Game, such as Apple iPhone or Android stores (“App Store”)or by downloading directly from www.emkasa.pl. The User acknowledges that these Terms and Conditions are between him and EMKA S.A. and not with the App Store. You agree to comply with, and your license to use the Game is conditioned upon your compliance, in using the Game, with all applicable terms and conditions of third party agreements (e.g., the terms and policies of the Application Store).

7 Fees

7.1 In-app purchases.

1. EMKA S.A. may license to the User certain virtual goods that may be used within the Game and that the User may purchase with real money or that the User may acquire or exchange during the Game for earned points/tokens (“Virtual Items”). The User is granted a license to the Virtual Items on a limited, personal, non-transferable, non-sublicensable and revocable basis and limited to non-commercial use only.

2. EMKA S.A. may manage, control, modify or eliminate Virtual Items at any time, with or without notice.

3. Transfer of Virtual Items is prohibited, except as expressly permitted in the Game, if any.

4.Virtual Items have no equivalent value in real currency/money and do not act as a substitute for real money. Neither EMKA S.A. nor any other person or entity has any obligation to exchange Virtual Items for anything of value. EMKA S.A. shall not be liable for any hacking or loss of the User’s Virtual Items.

5. The price and availability of Virtual Items are subject to change.

6. subject to the provisions of these Terms and Conditions, all purchases and redemptions of Virtual Items made through the Game are final and non-refundable. You acknowledge and agree that the delivery of Virtual Items for use in the Services is a process that begins immediately upon purchase, and you forfeit your right to withdraw from the Agreement upon commencement of performance unless you opt out of the option for immediate delivery of Virtual Items. In the event that the User opts out of the option of immediate delivery of the Virtual Items, they will be delivered to the User after a period of 14 days, during which time the User will be able to withdraw from the purchase of the Virtual Items made.

7. The User has the right to submit a complaint to EMKA S.A. The complaint will be recognized within 14 working days from the date of its receipt. Complaints should be sent to the e-mail address: info@ekoemka.com.pl

8. if the User requests deletion of his/her personal data in accordance with the Privacy Policy of EMKA S.A., he/she will permanently and without right of return lose all his/her Virtual Items, as EMKA S.A. can no longer associate these Virtual Items with the User.

9. You acknowledge that you will not receive any money or other compensation for your unused Virtual Items when you delete your account or stop using the Game.

8 Final Provisions

8.1 Amendments to the Regulations

The Regulations may be subject to changes. The Terms and Conditions are published on EMKA S.A.’s website and there you will be able to learn about changes to the Terms and Conditions. Any changes to this Agreement will be effective thirty (30) calendar days after we send you notice by email or fourteen (14) calendar days after we post notice of the changes on our website, whichever comes first. These changes will be effective as of the time of their implementation for new Users of our Game. Your continued use of the Game after the announcement of such changes will constitute your acknowledgment of such changes and your agreement to be bound by the terms of such changes. The date of the last update is indicated at the top of this document.

8.2 Notice

Any notice given to EMKA S.A. under these Terms and Conditions should be sent to info@ekoemka.com.pl.

The license granted to you for the Game is limited to a non-transferable license to use the Game on the iOS and Android Product that you own or control and in accordance with the Terms of Use set forth in the App Store Terms of Service.

EMKA S.A. shall be solely responsible for providing all maintenance and support services with respect to the Game as set forth in this Agreement (if any) or as required by applicable law. EMKA S.A. and you acknowledge that Apple and Android are in no way obligated to provide any maintenance and support services with respect to the Game.

9 Intellectual Property Rights

EMKA S.A. and you acknowledge that in the event of any claim by a third party that the Game or your possession and use of the Game infringes the intellectual property rights of a third party, EMKA S.A., and not Apple or Android , will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and satisfaction of any such claim of intellectual property infringement.