Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że spółka EMKA S.A. i EMKA Trans Sp. o.o. tworzy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników firmy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we współpracy z Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli Ci zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Wpłaty, dokonywane na Twój prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Pracownicy w wieku 18-54

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy spółki w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 31.12.2019r., o ile nie złożą w Dziale Kadr oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy w wieku 55-69

Osoby, które w dniu 31.12.2019r. miały ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione u Pracodawcy po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne w Dziale Kadr.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Załączniki:

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00: (+48) 22 640 40 40 lub 801 641 641.