Odpady medyczne – jakie obowiązki ma apteka?

Odpady medyczne – jakie obowiązki ma apteka?
Data2017-09-25

Apteki w wyniku produkcji leków wytwarzają odpady i liczne chemikalia, a także regularnie wycofują ze sprzedaży przeterminowane leki

Wiele placówek prowadzi również punkt odbioru przeterminowanych środków farmakologicznych od pacjentów. Jednakże odpady medyczne i nieważne farmaceutyki nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci ani składowane na wysypiskach, ponieważ substancje w nich zawarte stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i mogą być niebezpieczne dla człowieka. Do jakich działań są więc zobligowane apteki?

Specjalne regulacje dotyczące gospodarki odpadami

Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności każda apteka ma obowiązek złożenia odpowiednich deklaracji w powiecie dotyczących generowanych odpadów medycznych oraz sposobów gospodarowania nimi – organ musi wydać zgodę na wytwarzanie odpadów.

Wytwarzane odpady powinny być poddane ścisłej sprawozdawczości: należy je ewidencjonować, utylizować oraz zdawać coroczny raport do wydziału ochrony środowiska marszałka województwa w terminie do 15 marca. Odpady poklasyfikowane są w specjalne grupy oznaczone kodami, np. 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08, 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne itd. Dodatkowo narzucony jest również sposób przechowywania. W zależności od grupy odpadów, musi być to albo specjalne pomieszczenie, albo stacjonarne urządzenie chłodnicze. W celu odpowiedniej utylizacji należy nawiązać współpracę z firmą zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów z aptek takich jak Emka S.A., która zajmie się  również ich odbiorem i transportem do spalarni.