Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia

Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia
Data2018-07-20

Odpady medyczne to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia wszystkie substancje związane z procesem profilaktyki chorób, ich leczenie oraz diagnozowania.  Ustawodawca poszczególnym ich rodzajom nadał odpowiednie kody, scharakteryzował warunki ich przechowywania, pakowania oraz przetwarzania i unieszkodliwiania.

Odpady medyczne – kody

Odpady medyczne w wyżej wspomnianej ustawie zostały sklasyfikowane w 18 grupach katalogu odpadów. Dalej dokonano dalszego, bardziej precyzyjnego podziału.

 • 18 01 01 – narzędzia zabiegowe i chirurgiczne oraz ich resztki.
 • 18 01 02 – tkanki oraz pojemniki na nie przeznaczone.
 • 18 01 03 – odpady zawierające żywe drobnoustroje, ich toksyny lub inne formy zdolne do przeniesienia ich materiału genetycznego..
 • 18 01 04 – inne odpady zawierające drobnoustroje niż w punkcie poprzednim.
 • 18 01 06 – chemikalia niebezpieczne.
 • 18 01 07 – chemikalia inne niż w punkcie poprzednim.
 • 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
 • 18 01 09 – leki inne niż w punkcie 18 01 08.
 • 18 01 10 – zużyte amalgamaty stomatologiczne.
 • 18 01 80 – kąpiele biologiczne o charakterze zakaźnym.
 • 18 01 81 – kąpiele biologiczne niezakaźne.
 • 18 01 82 – odpady pozostałe po żywieniu pacjentów zakaźnych.

Odpady medyczne – zasady i możliwości gromadzenia

W zależności od rodzaju odpadu, a co za tym idzie jego kodu, zasady gromadzenia są odmienne. Każdy ich producent jest winny je znać i przestrzegać, pod karą grzywny.

 • 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10, 18 01 82 – odpady te można przechowywać w temperaturze od 10 do 18 stopni, przez maksymalnie 72 godziny. W temperaturze poniżej 10 stopni do 30 dni.
 • 18 01 02 – można przechowywać w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza przez maksymalnie 72 godziny.
 • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – przechowywanie możliwe w dowolnej temperaturze do maksymalnie 30 dni.

Odpady medyczne – ogólne zasady pakowania

Odpady medyczne z wyżej wymienionych grup winny być pakowane do czerwonych, oznaczonych, odpornych na wilgoć i środki chemiczne worków foliowych (o ile odpady nie zawierają ostrych przedmiotów – wtedy stosuje się czerwone, plastikowe pojemniki). Pojemniki lub worki powinny być zapełnione do maksymalnie 2/3 objętości i odpowiednio podpisane – kod, adres i nawa firmy producenta oraz data zapakowania.