Nasza nowa usługa „Doradca ADR”

Nasza nowa usługa „Doradca ADR”
Data2023-03-10

Od 1 stycznia 2023 r. nadawca towarów niebezpiecznych, powinien mieć wyznaczonego doradcę ADR.

 Za brak wyznaczenia doradcy ADR grozi kara 5000 zł.

Opis usługi

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR, określanego również jako doradca DGSA (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser) do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym powstał w 2019 roku na podstawie przepisu 1.8.3.1 międzynarodowej Umowy ADR. 1 stycznia 2023 roku zakończył się okres przejściowy, w którym nadawca nie był zobowiązany do wyznaczania Doradcy ADR.

Realizując swoje zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, świadcząc różnego rodzaju usługi medyczne oraz przeprowadzając specjalistyczne zabiegi, generujecie Państwo określone odpady medyczne lub weterynaryjne. Część z tych odpadów jest zakwalifikowana jako odpady niebezpieczne. Są to odpady o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07*. Transport tego rodzaju odpadów regulują przepisy Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

Oprócz wyznaczenia uprawnionego Doradcy ADR uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, w tym również nadawca, jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok, w terminie do dnia 28 lutego. Brak złożenia takiego sprawozdania zagrożone jest karą do 5000 zł.

Nadawca towarów niebezpiecznych powinien także przeszkolić pracowników, którzy klasyfikują, oznaczają, pakują, wystawiają dokumenty przewozowe i nadają niebezpieczne towary, w tym odpady niebezpieczne medyczne bądź weterynaryjne do transportu drogowego. Za brak przeszkolenia pracowników grozi kara do 2000 zł. Szkolenia te należy powtarzać co dwa lata.

Dla kogo?

Obowiązek wyznaczenia Dorady ADR dotyczy każdego nadawcy towarów niebezpiecznych. Nadawcą nazywamy każde przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu.

Każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Dowiedz się więcej i zamów usługę na: https://ekoemka.com.pl/adr/