Najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów medycznych

Najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów medycznych
Data2018-08-14

Czym są odpady medyczne? 

Odpadami medycznymi są wszelkie odpady powstające podczas świadczenia usług medycznych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z kategorii medycyny. Klasyfikacji do tej grupy dokonuje się na podstawie kwalifikacji (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.). Rozporządzenie to zawiera katalog odpadów, podzielony na grupy ze szczególnym wskazaniem niebezpiecznych odpadów medycznych.

Jakie obowiązki mają wytwórcy odpadów medycznych?

Każdy lekarz, stomatolog oraz inni wytwórcy odpadów medycznych, mają określone obowiązki dotyczące produkowanych odpadów medycznych:

– muszą prowadzić ewidencję produkowanych odpadów – zarówno jeżeli chodzi o ich ilość, ale także jakość

– składają zbiorcze zestawienia dotyczące jakości i ilości produkowanych odpadów

– tworzą oraz przechowują dokumentację potwierdzającą utylizację w odpowiednich warunkach odpadów medycznych, dokumenty te powinny być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej (obowiązek ten został wprowadzony na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2014 r.)

– fakt przekazania odpadów odpowiednim organom utylizującym musi być udokumentowany prawidłowo wypełnioną kartą przekazania odpadów, której wzór dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.

Zbieranie i utylizacja odpadów medycznych 

Odpady medyczne powinny być zbierane w miejscu ich powstawania. Odstępstwem od tej zasady są odpady powstające w miejscu wezwania np. pogotowia ratunkowego – w takim przypadku powinny zostać niezwłocznie usunięte przez odpowiedzialne za to osoby i przekazane do pomieszczeń stacjonarnych z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Wytwarzanie, transport lub odzysk odpadów, bez odpowiednich regulacji formalnych i prawnych lub przekazywanie odpadów podmiotom nie posiadających zezwoleń, podlega każe pieniężnej (art. 79 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Potwierdzenie unieszkodliwienia przekazanych do utylizacji odpadów, jest wydawane w formie papierowej lub elektronicznej, musi być opatrzone podpisem posiadacza odpadów (tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).