Logistyka w zakresie zarządzania odpadami medycznymi

Logistyka w zakresie zarządzania odpadami medycznymi
Data2022-07-11

Nie ulega wątpliwości, że – podobnie jak w wielu innych aspektach – także w przypadku gospodarowania odpadami medycznymi grunt to odpowiednia organizacja.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób logistyka może pomóc dobrze zarządzać odpadami medycznymi w podmiocie, który je wytwarza lub nimi gospodaruje na dalszym etapie.

Właściwy podział odpadów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 162 z dnia 24 grudnia 1997 r.) poszczególnym odpadom medycznym i weterynaryjnym przyporządkowuje się ściśle określony zapis kodowy. Pierwsze dwie cyfry to grupy, które określają pochodzenie odpadów i ich właściwości. Kolejne cyfry kodu – trzecia i czwarta – stanowią podgrupę, czyli wskazują na odpady podobne do siebie pod względem składników lub procesu ich produkcji. Dwie ostatnie cyfry wskazują natomiast bezpośrednio na rodzaj odpadów, określając ich właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. I tak, w tym przypadku mamy do czynienia z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi (grupa kodowa 18), ściślej – z podgrupą „Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (18 01), a w jej obrębie z poszczególnymi rodzajami odpadów. Aby gospodarowanie nimi było w odpowiedni sposób skoordynowane, należy podejść do niego zgodnie z logistyką, sortując odpady według ich rodzajów.

Gromadzenie i przechowywanie odpadów

Logistyczne zarządzanie odpadami medycznymi to także ich właściwe gromadzenie i przechowywanie. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by miejsce bezpośredniego wytwarzania odpadów było w sprawny dla ich transportu sposób połączone z miejscem ich gromadzenia. Konieczne jest wytyczenie i skoordynowanie dróg transportu odpadów np. wewnątrz szpitala w taki sposób, by nie kolidowały one z pozostałymi funkcjami danej placówki medycznej. Co więcej, wewnątrz obiektowe magazyny, w których gromadzi się odpady medyczne, powinny być w odpowiedni sposób oznaczone.
Należy przy tym pamiętać o tym, że zgodnie z prawem magazynowanie odpadów medycznych na terenie zakładu nie może trwać dłużej niż przewidziany w rozporządzeniu czas, jeśli temperatura w pomieszczeniu wskazuje maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Jeśli natomiast temperatura przekracza tę wartość, gromadzone w miejscu składowania odpady można przechowywać jeszcze krócej. Podchodząc logistycznie do tego zagadnienia, należy nie tylko zwrócić uwagę na zorganizowanie transportu odpadów w określonych terminach ale także skoordynowanie tras ich transportu z punktu wytworzenia do miejsca gromadzenia. Konieczne jest także gromadzenie odpadów w specjalnych pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, oznaczonych wspomnianymi już kodami odpadów.

Logistyka w transporcie odpadów

Wreszcie, istotny w zakresie logistyki całego procesu zarządzania odpadami medycznymi jest także ich transport – przy czym należy wziąć pod uwagę zarówno wspomniany już transport wewnątrz obiektów służby zdrowia, jak i transport zewnętrzny, zwany także między obiektowym. W tym pierwszym przypadku warto skorzystać z takich urządzeń, jak wózki przeznaczone do transportu ściśle określonych odpadów, które powinny być należycie oznakowane i tylko w tym, konkretnym celu wykorzystywane.

Transport zewnętrzny z kolei powinien być obsługiwany za pośrednictwem specjalnie przystosowanych pojazdów, które są odpowiednio oznakowane, a także przystosowane swoją budową do przewozu odpadów medycznych.