Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO?

Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO?
Data2022-03-02

Podmioty gospodarcze do 15 marca są zobowiązani złożyć sprawozdanie roczne BDO za rok 2021.

Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO?

Baza Danych Odpadowych systematyzuje cały sektor gospodarowania odpadami poprzez gromadzenie informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które zajmują się ich wytwarzaniem. BDO działa na mocy ustawy z roku 2012 i od tego czasu jest aktualizowana oraz usprawniana. W 2018 roku wzbogacono ją o wspomniany już rejestr BDO, który prowadzony jest obecnie przez Ministerstwo Klimatu i gromadzi dane wszystkich firm, które z mocy prawa posiadają obowiązek rejestracji.

NASZE USŁUGI ZWIĄZANE Z BDO: https://oferta.ekoemka.com.pl/app/uslugi-bdo

Obowiązki związane z BDO

Umowa na odbiór odpadów

Każdy wytwórca, który musi mieć nadany numer rejestrowy musi przede wszystkim podpisać umowę z firmą, która będzie dokonywała odbioru odpadów.
PODPISZ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW JUŻ TERAZ: Podpisz umowę

Wniosek rejestracyjny

Wytwórca musi złożyć wniosek rejestracyjny poprzez platformę BDO logując się przez Profil zaufany osoby, która będzie Administratorem czyli użytkownikiem głównym tego konta. Zgodnie z art. 67 Ustawy o odpadach ewidencja odpadów powinna być prowadzona przez większość przedsiębiorstw w formie karty ewidencji odpadów oraz karty ich przekazania.

OSZCZĘDŹ CZAS. MOŻEMY ZAREJESTROWAĆ TWOJĄ FIRMĘ ZA CIEBIE: Rejestracja Twojej firmy w rejestrze BDO

Uproszczona ewidencja odpadów

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 71 Ustawy o odpadach wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie, oraz innych odpadów w ilości do 5 ton rocznie (z wyłączeniem odpadów komunalnych) obowiązani są prowadzić jedynie uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem karty przekazania.

Sprawozdanie roczne

Dodatkowym obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów, na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o odpadach., jest złożenie do 15 marca każdego roku, marszałkowi województwa sprawozdania rocznego o wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

 

 

Sankcje za działanie niezgodne z przepisami

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

Które podmioty nie podlegają wpisowi do rejestru BDO

Wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,  do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne

Czy wszyscy muszą dokonać wpisu do rejestru BDO?

Wyjątek od obowiązku:

 • Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  Wtedy zgodnie z ustawą o odpadach, to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu do rejestru-BDO.

Przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady

Dodatkowo w przypadku, jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z prawem. Przeniesienie takiej odpowiedzialności oznacza także przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Co z odpadami wytworzonymi przez pracowników

Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów. Jednak w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności, obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal pozostaje

NASZE USŁUGI ZWIĄZANE Z BDO: https://oferta.ekoemka.com.pl/app/uslugi-bdo