Jakie wymogi musi spełniać firma utylizująca odpady?

Jakie wymogi musi spełniać firma utylizująca odpady?
Data2022-09-15

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi konieczne jest stosowanie ściśle określonych reguł.

Dotyczą one nie tylko wytwórcy odpadów, który powinien je odpowiednio opisywać, przechowywać i segregować, ale także tych przedsiębiorstw, które zajmują się transportem lub utylizacją odpadów. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie wymogi powinna spełniać firma, która zajmuje się utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Przeszkoleni kierowcy

Jednym z podstawowych aspektów, na jakie zwraca się uwagę, jest odpowiednie przeszkolenie kierowców. To właśnie oni odpowiadają bowiem za bezpieczeństwo przewożonych odpadów. W związku z tym realizatorzy, odbierający i transportujący odpady powinni mieć niezbędną wiedzę i umiejętności, dotyczące obchodzenia się z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, by mogli swoją pracę wykonywać nie tylko skutecznie, ale i bezpiecznie. W przypadku odpadów uznawanych za niebezpieczne konieczne jest odbycie przez kierowcę specjalnego szkolenia w zakresie obchodzenia się z takimi materiałami – jest to tzw. zaświadczenie ADR.

Przystosowane samochody

Zgodnie z Ustawą ADR, jak potocznie określa się Ustawę o Przewozie Towarów Niebezpiecznych, przeszkolenie kierowców nie wystarcza. Konieczne jest również przystosowanie pojazdu, który wykorzystywany będzie do przewożenia odpadów. Jak wynika z przepisów, wszystkie pojazdy wykorzystywane w tym celu powinny być zadaszenie. Co więcej, przewożony przez nie ładunek powinien być transportowany w przystosowanych do tego specjalistycznych pojemnikach na odpady medyczne. Dodatkowo pojazd powinien posiadać specjalne oznaczenie – tabliczkę, której wzór określają obowiązujące przepisy, umieszczoną zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Wzór tabliczki zależny jest od przewożonej w danym momencie kategorii odpadów. Ustawa ADR nakazuje także wyposażyć pojazd w odblaskowe, pomarańczowe tablice numeryczne w kształcie prostokąta, zawierające dwa numery rozpoznawcze przewożonych materiałów niebezpiecznych.

Odpowiednie procedury – BDO

Z Ustawy o Przewozie Towarów Niebezpiecznych wynika także obowiązek posiadania przez kierowcę niezbędnych dokumentów, dotyczących przewożonego ładunku, a także szereg innych wymogów, w tym nadanie specjalnego 4-cyfrowego numeru UN, określającego właściwości odpadów i zagrożenia z nimi związane, oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów przewozowych. 

Warto pamiętać także o tym, że rejestr BDO nie tylko pozwala kontrolować podmioty wytwarzające odpady, ale także te przedsiębiorstwa, które nimi gospodarują na dalszym etapie. Oznacza to, że firma utylizująca odpady medyczne także podlega kontroli, a w rejestrze BDO znajdują się wszystkie informacje, dotyczące odbieranych, transportowanych i utylizowanych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Tym samym nie ma mowy o ewentualnych nieścisłościach, ponieważ dane dotyczące wytworzonej ilości i rodzaju odpadów powinny zgadzać się z tymi, zamieszczonymi przez firmę utylizującą te odpady. Innymi słowy – od momentu odbioru odpadów od naszych klientów to właśnie EMKA S.A. staje się za nie odpowiedzialna i podlega rygorystycznej kontroli na podstawie danych zawartych w rejestrze BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.