Jak prawidłowo oznaczać odpady medyczne?

Jak prawidłowo oznaczać odpady medyczne?
Data2021-11-10

Odpady medyczne stanowią nie lada problem, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego

w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych, laboratoriach i szpitalach. Do prowadzenia gospodarki odpadami medycznymi w prawidłowy sposób potrzebne jest właściwe sklasyfikowanie powstałych odpadów i nadanie im odpowiednich kodów. Umożliwi to dostosowanie się do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku odnośnie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Ustawodawca poszczególnym rodzajom odpadów nadał odpowiednie kody, scharakteryzował warunki przechowywania, pakowania oraz przetwarzania i unieszkodliwiania. Wprowadził również klasyfikację na trzy grupy odpadów medycznych:

 • Grupa 1 – Zakaźne
 • Grupa 2 – Niebezpieczne, inne niż zakaźne
 • Grupa 3 – Inne niż niebezpieczne.

Rodzaje odpadów medycznych

 • Grupa 1 Odpady zakaźne obejmują odpady medyczne o kodach:
  • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  • 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82)
  • 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
  • 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

* Te odpady niebezpieczne zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

 • Grupa 2 Odpady inne niż zakaźne obejmują odpady medyczne o kodach:
  • 18 01 06** Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 01 08** Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 01 10** Odpady amalgamatu dentystycznego

** Te odpady niebezpieczne zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, albo mogą być źródłem skażenia środowiska.

 • Grupa 3 Odpady medyczne inne niż niebezpieczne obejmują odpady medyczne o kodach:
  • 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
  • 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
  • 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
  • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  • 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80