Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, NIP 8381845401 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000429499 (zwana dalej „Administratorem”). W dalszej części Informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez EMKA Mobile należy rozumieć również każdą inną aplikację zawierającą w swojej nazwie, znaku graficznym lub logo oznaczenie „EMKA”.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 3. a) w celu zlecania drogą elektroniczną świadczenia usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez aplikację mobilną EMKA Mobile oraz w związku z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”;
 4. b) w celu udzielania ogólnych informacji na temat usług i produktów EMKA S.A. oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z funkcjonalności EMKA Mobile za pośrednictwem Usługi Chatbot, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu wymiany informacji pomiędzy EMKA S.A. a użytkownikami oraz obsługi EMKA Mobile za pośrednictwem Usługi Chatbot na żądanie użytkowników korzystających z Usługi Chatbot;
 5. c) w razie wyrażenia w tym zakresie stosownych zgód przy zawieraniu umowy, w celu kierowania do Pani/Pana przez EMKA Mobile treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes EMKA Mobile, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes EMKA Mobile polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym firmy EMKA S.A. oraz partnerów biznesowych EMKA S.A. podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. d) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes EMKA Mobile (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu EMKA Mobile obrony przysługujących jej praw.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom będącym pośrednikami płatności, do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz EMKA S.A. w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania aplikacji EMKA Mobile i niezbędnym do wykonania umowy, oraz udostępniane w aplikacji EMKA Mobile na Pani/Pana koncie wskazanym przez Panią/Pana innym użytkownikom tego konta. W przypadku korzystania z usługi ChatBot, Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom umożliwiającym EMKA Mobile świadczenie tej usługi. W takim wypadku EMKA Mobile zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta w aplikacji EMKA Mobile, a w zakresie, w jakim przetwarzanie ma za podstawę Pani/Pana zgodę – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez EMKA S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 9. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych EMKA S.A. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania wskazanego w pkt 3b i d z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, EMKA S.A. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 12. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez EMKA S.A. w celu świadczenia usług dostępnych przez aplikację EMKA Mobile i Usługi Chatbot, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez EMKA S.A. jest brak możliwości świadczenia usług przez aplikację EMKA Mobile i Usługi Chatbot.

Pełna informacja o Polityce prywatności w Aplikacji mobilnej EMKA Mobile firmy Emka S.A. znajduje się tutaj.