EMKA S.A. z pozytywną oceną NIK

EMKA S.A. z pozytywną oceną NIK
Data2023-11-28

Do wiadomości publicznej trafił właśnie raport NIK, dotyczący postępowania z odpadami zakaźnymi.

Raport dotyczył okresu 2019-2022 (I kwartał) i postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wśród przedsiębiorstw, które zostały wówczas poddane kontroli znalazła się także EMKA S.A. jako podmiot zajmujący się bezpiecznym odbiorem, transportem i utylizacją odpadów z podmiotów leczniczych. Niezwykle miło jest nam poinformować, że zgodnie z wynikami raportu NIK, jesteśmy jedyną działającą na terenie całego kraju firmą z naszej branży, która została oceniona pozytywnie.

Czym jest NIK?

NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od początku swojego istnienia, czyli od przeszło 100 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa, a zarazem bierze pod lupę gospodarowanie środkami publicznymi. Najwyższa Izba Kontroli powstała jako jedna z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce i funkcjonuje do dziś, dbając o przestrzeganie obowiązujących w kraju norm.

Przebieg kontroli

Co kilka lat Najwyższa Izba Kontroli bierze pod lupę poszczególne sektory publiczne. Nie inaczej było tym razem – wcześniejsza kontrola NIK dotycząca postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi miała miejsce w 2014 roku, czyli niemal 10 lat temu. Po tak długim okresie Naczelna Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, jak na przestrzeni ostatnich lat wyglądał proces gospodarowania tymi niebezpiecznymi odpadami. Co więcej, dodatkowym motorem napędowym do przeprowadzenia nowej kontroli był także okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wiążące się z tym po części rosnące koszty zagospodarowania zakaźnych odpadów medycznych.

Kontrolą NIK zostały objęte: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 6 urzędów wojewódzkich, 6 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 6 zakładów opieki zdrowotnej – szpitali oraz 6 podmiotów gospodarujących zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W tym ostatnim gronie znalazła się także nasza firma.

EMKA S.A. z pozytywną oceną NIK

W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był zdaniem Naczelnej Izby Kontroli nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a regulaminy organizacyjne były niezgodne z obowiązującym statutem szpitala. Również połowa skontrolowanych podmiotów gospodarujących zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nieprawidłowo magazynowała zakaźne odpady medyczne, a ponad 80% takich podmiotów prowadziło ewidencję zakaźnych odpadów medycznych niezgodnie ze stanem faktycznym.

Tym więcej znaczy dla nas fakt, że w przypadku EMKA S.A. wśród prawidłowych stanów, mających wpływ na wydaną ocenę, wskazano na „posiadanie decyzji na transport i zbieranie odpadów; prawidłową realizację postanowień decyzji; zgodną z przepisami ewidencję i sprawozdawczość”, natomiast stanów nieprawidłowych – jak zostało podkreślone w raporcie – „nie stwierdzono”.

Z pełną treścią raportu oraz jego opracowaniem zapoznać się można na stronie internetowej Naczelnej Izby Kontroli.