Kto musi mieć doradcę ADR?

Kto musi mieć doradcę ADR?
Data2023-03-14

Wyjaśniamy kwestie związane z obowiązkiem posiadania doradcy ADR przez nadawców.

W świetle pojawiających się wątpliwości związanych z obowiązkiem wyznaczenia doradcy DGSA przez wytwórców odpadów zakaźnych klasyfikowanych do UN 3291, klasy 6.2 i przekazywaniem go do przewozu w ilościach mniejszych niż 333 kg, śpieszymy z wyjaśnieniem podpartym aktualnym i na dzień dzisiejszy obowiązującym  aktem prawnym jakim jest Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Czym jest umowa ADR?

Umowa ADR dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W sposób szczegółowy określa warunki prawidłowego postępowania z powyższymi towarami. Wśród szczegółowych warunków umowa ADR definiuje wszystkich uczestników przewozu towarów niebezpiecznych w tym: nadawcę, przewoźnika, odbiorcę, pakującego, załadowcę i rozładowcę, a także określa zakres ich obowiązków.
W 2019 r. na podstawie przepisu 1.8.3.1 Umowy ADR powstał obowiązek wyznaczenia doradcy ADR przez nadawcę. W celu umożliwienia uczestnikom przewozu dostosowania prowadzonej działalności do tego wymagania, wprowadzono okres przejściowy, dopuszczający takie wyznaczenie najpóźniej w dniu 31.12.2022r.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. podmiot, którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych do przewozu powinien mieć wyznaczonego doradcę ADR.

Wyłączenia od obowiązku posiadania doradcy ADR

Zapisy Ustawy, które wyłączają nadawcę spod przepisów ADR z obowiązku wyznaczenia doradcy z zastosowaniem przepisu Umowy ADR 1.1.3.6 odnoszą się do sposobu przewozu jakim jest przewóz w sztukach przesyłek.

W przypadku Klientów Spółki EMKA wszystkie odpady zakaźne UN 3291 przyjmowane są i transportowane na zasadach przewozu luzem, gdzie nie mają zastosowania żadne wyłączenia spod przepisów ADR, co za tym idzie każda ilość przyjęta do przewozu obliguje do otwarcia tablic barwy pomarańczowej i przewóz na warunkach ogólnych ADR.

W związku z tym informacje, które przekazuje Spółka EMKA są podparte aktualnym stanem prawnym i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji od właściwej władzy, która określiłaby limity dla wszystkich sposobów przewozu towarów niebezpiecznych.

Cyt. 1.8.3.2. Umowy ADR

„Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw:

(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które nie są większe od podanych w 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5,

Zatem pojawiające się informacje o limitach 333 kg, które miałyby zwalniać nadawców z obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA wynikać mogą z zapisów  art. 15.  ust. 2. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych gdzie czytamy, że: „z obowiązku wyznaczenia doradcy zwolnieni są uczestnicy wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN”.

Wyjaśniamy, że ilości mniejsze niż określone w ADR, czyli: podane w 1.1.3.6 ( tu przywołane 333 kg), 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5 Umowy ADR odnoszą się do przewozu w sztukach przesyłek a nie do przewozu luzem, o czym wspominaliśmy powyżej.

Dla kogo?

Obowiązek wyznaczenia Dorady ADR dotyczy każdego nadawcy towarów niebezpiecznych. Nadawcą nazywamy każde przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu.

Każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Podsumowując, obowiązek wyznaczenia przez nadawców doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, który został wprowadzony cztery lata temu wraz z nowelizacją Umowy ADR ( Umowa ulega zmianom co dwa lata w latach nieparzystych) , tj. w dniu 1 stycznia 2019 r., na podstawie przepisu 1.8.3.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) pozostaje na dzień dzisiejszy aktualny.

Dowiedz się więcej na: https://ekoemka.com.pl/adr/