Czym jest KPD i do czego służy?

Czym jest KPD i do czego służy?
Data2018-11-12

Karta Przekazania Odpadów jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu przez osobę, instytucję lub firmę (posiadającą obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów) innej instytucji lub firmie. Ostatecznie wszystkie takie ewidencjonowane odpady powinny trafić do firmy, która zajmuje się ich przetwarzaniem bądź utylizacją.

Informacje zawarcie w Karcie Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadów powinna zawierać niezbędne dane posiadacza odpadów, który je przekazuje (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby firmy, NIP i miejsce wykonywania działalności gospodarczej), dane tego, kto je transportuje (łącznie z danymi pojazdu służącego do transportu danych odpadów) oraz dane tego, kto je przyjmuje. Powinna też znaleźć się na niej informacja, jakiemu rodzajowi przetwarzania powinien zostać poddany konkretny odpad. Ponadto na KPD powinna znaleźć się informacja o rodzaju przekazanego odpadu oraz jego ilości. Mogą to być na przykład odpady medyczne, czyli powstające w wyniku świadczeń zdrowotnych. Do takich odpadów zaliczają się tkanki ludzkie, chemikalia lub narzędzia używane podczas zabiegów. Ponieważ niektóre z tych odpadów mogą być niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, przekazujący tego typu odpady ma prawo wnioskować o wydanie dokumentu, który będzie potwierdzeniem, że zakaźne odpady medyczne zostały w odpowiedni sposób zutylizowane.

Inne odpady wymagające szczególnych środków ostrożności

Podobnie jak w przypadku odpadów medycznych, niezwykle istotne jest unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych. Podlegają one klasyfikacji, która decyduje o stopniu szkodliwości dla otoczenia. Odpady weterynaryjne można podzielić na odpady zakaźne (powodujące choroby zakaźne u ludzi i zwierząt), niebezpieczne (powodujące choroby niezakaźne) oraz pozostałe (nie stanowiące zagrożenia).

Warto pamiętać, iż za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania odpadów grozi kara grzywny lub aresztu.