Czym jest DPU i komu jest potrzebny?

Czym jest DPU i komu jest potrzebny?
Data2018-12-14

Śmieci i wszelkiego rodzaju odpady towarzyszą człowiekowi już od zarania dziejów. Przeciętny zjadacz chleba przeważnie nie zastanawia się nad ich losem niosąc codziennie worek do kontenera. Dziś problemu nie stanowi bowiem wyrzucenie zbędnych opakowań czy pozostałości z obiadu. Co jednak zrobić w przypadku, gdy odpady mają bardzo niecodzienny charakter?

Doskonale zdają sobie z tego sprawę właściciele klinik medycznych lub weterynaryjnych. Gospodarka odpadami medycznymi jest bowiem ściśle regulowana przepisami.

Co mówi prawo?

Przytoczyć tutaj należy ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a szczególnie jej artykuł 27. „Gospodarowanie wytworzonymi odpadami” i jej późniejszą nowelizację z 2017 roku. Prawo w ścisły sposób reguluje sposób segregowania i utylizowania niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Trzeba też odnotować, że duże ilości odpadów medycznych wymagają też ścisłego ewidencjonowania.

Przewóz i utylizacja wskazanych odpadów nie może odbywać się bez odpowiednich zezwoleń i koncesji. Dlatego też czynności te muszą zostać zlecone podmiotom, które je posiadają. Odpowiedzialność za wykonanie tego obowiązku zostaje wtedy niejako przekazana na rzecz tych  z wytwórcy na przedsiębiorstwa, które zajmują się utylizacją. Potwierdza się ją specjalnym dokumentem – DPU.

Czym jest DPU?

Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów zawsze musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jest nim właśnie DPU, czyli Dokument Potwierdzający Utylizację. Tylko on może uregulować sprawy związane z ich unieszkodliwieniem. Każda koncesjonowana firma utylizująca ma obowiązek wystawić go na wniosek wytwórcy. Zawiera on pełny spis tego, co zostało spalone – wagę oraz rodzaj odpadów.

DPU a KPO

Samo przekazanie problematycznych śmieci odbywa się na podstawie tzw. Karty Przekazania Odpadów (KPO). Nie zwalnia ona nas jednak bynajmniej z odpowiedzialności za to, co dalej dzieje się z przekazanymi przez nas odpadami. W dalszym ciągu jesteśmy odpowiedzialni za to, co wytworzyliśmy. Wyznaczone instytucje kontrolujące mogą mieć wtedy do nas uzasadnione pretensje. Jedynie właściwie wystawione DPU wraz z KPO stanowić może podstawę wypełnienia corocznego sprawozdania do urzędu marszałkowskiego o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.

Cały proces zarządzania niebezpiecznymi śmieciami może wydawać się zbiurokratyzowany. Warto jednak pamiętać, że niewłaściwe gospodarowanie odpadami medycznymi może mieć bardzo poważne konsekwencje. Nie może nas dziwić więc pewien rygor prawny, który określa procedury obchodzenia się z tymi odpadami.