Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne?

Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne?
Data2018-07-03

Zgodnie z definicją, mianem odpadów medycznych nazywa się wszystkie substancje , powstałem w trakcie procesu profilaktyki, leczenie i diagnozowania pacjentów. Zgodnie z ostatnimi danymi Najwyższej Izby Kontroli ich ilość w Polsce wciąż rośnie i kształtuje się aktualnie na poziomie około 44 tysięcy ton rocznie. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest coraz większy problem radzenia sobie z tym rodzajem odpadów.

Klasyfikacja odpadów medycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach substancję te dzielone są na kilka grup. Jest to istotne, między innymi z punktu widzenia dalszego postępowania z nimi.

  • Odpady bytowo-gospodarcze – odpady z pomieszczeń biurowych, administracyjnych czy zaplecza gospodarczego ośrodka.
  • Odpady specyficzne przeznaczone do unieszkodliwienia – odpady, poprzez kontakt z pacjentem chorym, stanowiące zagrożenie dla ludzi i środowiska. Między innymi odpady zanieczyszczone drobnoustrojami czy niewykorzystane leki.
  • Odpady specjalne – do tej grupy zaliczamy przykładowo zużyte baterie, materiały srebronośne, oleje czy też opady radioaktywne.
  • Odpady wtórne – powstające na drodze unieszkodliwiania grup sklasyfikowanych wyżej – między innymi popioły czy też pyły.

Opady medyczne – dalsze postępowanie

Spośród czterech wymienionych wyżej grup odpadów medycznych, tylko pierwsza z nich nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Trzy pozostałe określane są wspólnym mianem odpadów niebezpiecznych i wymagają specjalnego traktowania.

Opady bytowo-gospodarcze zgodnie z literą polskiego i europejskie prawa mogą być traktowane jak każde inne odpady. W przypadku grup pozostałych, jak już wspomniano wymagane są specjalne działania – metody ich unieszkodliwiania. Zajmują się tym specjalne, wyspecjalizowane firmy i proces ten obwarowany jest licznymi przepisami prawnymi.

Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne?

Odpowiedź na to pytanie brzmi tak i nie. W przypadku odpadów bytowo-gospodarczych zakład komunalny może je odbierać. W przypadku innych grup – ze względu na aspekty prawne nie może.