BDO – do kiedy należy się zarejestrować?

BDO – do kiedy należy się zarejestrować?
Data2022-09-21

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – zwana w skrócie BDO – nie od dziś stanowi dla niektórych przedsiębiorców zagadkę.

Jej integralną częścią jest Rejestr tych podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami. Część przedsiębiorców nie jest jednak pewna, jakie są terminy rejestracji w BDO. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu zagadnieniu!

Do kiedy wpis do rejestru BDO?

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez ustawodawcę, przedsiębiorca, który spełnia wspomniane wyżej kryteria, tj. wprowadza na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub jest podmiotem gospodarującym odpadami, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rzecz jasna, zdarza się i tak, że zapomnieliśmy o wpisie lub dokonaliśmy zmian w prowadzonej przez nas działalności i dopiero teraz stajemy się podmiotem, kwalifikującym się do rejestracji. W obu tych przypadkach, kiedy to prowadzimy działalność bez wpisu do Rejestru BDO, zobowiązani jesteśmy do niezwłocznego złożenia wniosku rejestracyjnego.

Co grozi za brak wpisu do rejestru?

Złożenie odpowiedniego wniosku jest nie tylko istotne pod względem prawnym – za uchybienia grożą rozmaite sankcje karne. I tak, za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym przedsiębiorcy grozi kara aresztu lub grzywny. Równocześnie za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi nam administracyjna kara pieniężna. Jej wysokość może wynosić od 1000 zł wzwyż, a maksymalna karna kwota, jaka może zostać na nas nałożona, to 1 000 000 złotych.

Ile kosztuje wpis do rejestru BDO?

W przypadku pierwszego wpisu do Rejestru BDO przedsiębiorcy są zobowiązani do poniesienia opłaty rejestrowej, natomiast każdego kolejnego roku należy uiścić opłatę roczną. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości naszego przedsiębiorstwa. I tak, mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są wnieść opłatę w wysokości 100 zł, natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorców wynosi ona 300 złotych. W roku, w którym została przez nas uiszczona opłata rejestrowa, nie uiszcza się dodatkowo opłaty rocznej. W kolejnych latach należ ją natomiast uiścić do końca lutego za dany rok. Kwotę tę należy przelać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby naszego przedsiębiorstwa bądź naszego miejsca zamieszkania. Aby zdobyć właściwy numer konta, należy poszukać go na stronie internetowej właściwego dla nas urzędu.

Kto podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej?

Ustawodawca wskazał szereg podmiotów, które zobowiązane są do ponoszenia opłaty rejestrowej, a w następnych latach – opłaty rocznej. Są nimi wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy:

  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzają baterie lub akumulatory,
  • wprowadzają pojazdy,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzają na terytorium kraju opony,
  • wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe,
  • a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.