Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Od wielu lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów medycznych, współpracując w tym zakresie z gabinetami, klinikami i przychodniami lekarskimi w różnych częściach Polski. Dostarczamy odpowiednie pojemniki na nieczystości – zarówno te zakaźne, jak i niezakaźne – zajmujemy się ich odbiorem i transportem wg ustalonego w trakcie podpisywania umowy harmonogramu, a następnie profesjonalnym unieszkodliwianiem. W zakresie naszej działalności mieści się utylizacja chemikaliów, leków cytotoksycznych i cytostatycznych, narzędzi zabiegowych oraz szeregu innych zakaźnych i niezakaźnych farmaceutyków. Odbiór, transport i utylizacja tego typu niebezpiecznych substancji została szczegółowo opisana w rozporządzaniu Ministra Zdrowia – zapewniamy, że przestrzegamy wszystkich norm prawnych, dlatego możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług.

Szczegółowe informacje o rodzajach wytwarzanych odpadów medycznych oraz dozwolonych sposobach i czasie ich przechowywania zamieszczamy poniżej.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów medycznych

18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  czyli np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej-  zanieczyszczone naczynia,  opatrunki,  gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie.

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  czyli  są to np. systemy infuzyjne,  noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta,

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 czyli odpady niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia,  odzież jednorazowego użytku, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, artykuły jednorazowego użytku)

18 01 06* – Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, powstają, jako odpady w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu odpowiednich leków (np. onkologia), w aptekach, w gabinetach lekarskich i laboratoriach; są to np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami,

18 01 10* – Odpady amalgamatu dentystycznego

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10* – Przechowywanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 01 02* – Przechowywanie w temperaturze do 10° C do 72 godzin.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej
niż 30 dni.

Sposób pakowania odpadów

Odpady medyczne  o kodach  18 01 03; 18 01 04, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08, , z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia.

Podpisz umowę