Unieszkodliwianie odpadów medycznych a akty prawne

Zasady dotyczące przechowywania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych są ściśle określone w stosowanych aktach prawnych, między innymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz szeregu innych ustaw. Świadcząc usługi z zakresu odbioru oraz unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych i medycznych rygorystycznie przestrzegamy obowiązujących norm prawnych.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
  2. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 stycznia 2014 r. „ w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych”..
  4. Rozporządzenie MŚ z dn. 27.09.2001 „ w sprawie katalogów odpadów”..
  5. Rozporządzenie MŚ z dnia 8.12.2010 „ w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów” ..
  6. Rozporządzenie MŚ z dnia 8.12.2010 „ w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
  1. Zgoda na wystawienie e-faktury / rezygnacja z e-faktury